OGRANAK SPLIT – Stručni skup 26. listopada 2012. u Splitu

Djelomična promjena modela domaćega kaznenog postupka, Ogranku Split UHS-a bila je povod za organizaciju stručnog skupa na temu “Dokazivanje na raspravi, prekluzija prava na predlaganje dokaza, unakrsno ispitivanje” održanog 26. listopada 2012. u Splitu.

Voditelj skupa bio je kolega dr. sc. Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Skupu je nazočilo pedesetak sudionika iz reda sudaca i sudskih savjetnika Županijskog suda u Splitu, općinskih i prekršajnih sudova te Općinskog i Županijskog državnog odvjetništva s područja nadležnosti Županijskog suda u Splitu. Pozivu su se odazvali i prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić s katedre Kaznenog prava te doc. dr. sc. Matko Pajčić s katedre Kaznenoga procesnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Na skupu su izložene temeljne postavke teme s posebnim naglaskom na praktične aspekte u sudskoj praksi. Naglašeno je da je uvođenje mnogih akuzatorskih sastavnica u kazneni postupak Republike Hrvatske dovelo do potrebe preocjene do sada poznatih načela kaznenog postupka. Potreba je povećana pojačanim prihvatom prakse Europskog suda za ljudska prava i našega Ustavnog suda, a očituje se i kroz neke odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske. To se odnosi i na načelo kontradiktornosti, a osobito na konfrontacijsko pravo okrivljenika te odlučivanje o dokaznim prijedlozima.

Tema je izazvala živu zainteresiranost polaznika koja je rezultirala brojnim pitanjima iz sudske prakse i raspravom o njima.

PREDSJEDNICA OGRANKA SPLIT
mr. sc. Senija Ledić