Deklaracija o materijalnom položaju općinskih i prekršajnih sudaca

DEKLARACIJA O MATERIJALNOM POLOŽAJU

OPĆINSKIH I PREKRŠAJNIH SUDACA

donesena na Zboru Udruge hrvatskih sudaca
održanom 27. travnja 2018. godine u Osijeku

Preambula

Sukladno ciljevima Udruge hrvatskih sudaca određenim čl. 6 Statuta UHS-a kojima se UHS zalaže za odgovarajući socijalni i materijalni status sudaca i zaštitu sudaca i sudačkog poziva, a budući da je socijalni i materijalni položaj općinskih i prekršajnih sudaca neprihvatljiv i neuravnotežen u odnosu na ostale suce prvostupanjskih sudova,

Zbor Udruge hrvatskih sudaca

donosi

DEKLARACIJA O MATERIJALNOM POLOŽAJU
OPĆINSKIH I PREKRŠAJNIH SUDACA

kao akt Udruge hrvatskih sudaca kojim se zahtjeva izjednačavanje koeficijenata za izračun plaće općinskih i prekršajnih sudaca s ostalim sucima prvostupanjskih sudova.

Obrazloženje

Člankom 4. stavkom 3. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (“Narodne novine”, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02., 153/02., 154/02., 17/04., 34/07., 146/08., 39/09., 14/11., 12/12., 143/12., 100/14.,147/14. i 120/16), propisan je koeficijent za izračun plaće. Njime je propisano da suci trgovačkih i upravnih sudova imaju koeficijent 3,54, a suci prekršajnih i općinskih sudova koeficijent 3,11.

Za postojeću razliku u koeficijentima nema nikakvog uporišta, jer više ne postoji razlika u uvjetima koje moraju zadovoljavati kandidati za imenovanje na dužnosti suca bilo kojeg od tih sudova.

Sada je na snazi Zakon o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine”, br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13. i 82/15) koji propisuje iste uvjete za imenovanje sudaca prvostupanjskih sudova:

Članak 49.

(1) Za suca prekršajnog, općinskog, trgovačkog i upravnog suda može biti imenovana osoba koja je nakon položenoga pravosudnog ispita radila kao savjetnik u sudu ili u drugom pravosudnom tijelu najmanje dvije godine, odnosno bila odvjetnik, javni bilježnik, javnobilježnički prisjednik ili sveučilišni nastavnik pravnih znanosti najmanje dvije godine.
(2) Za suca prekršajnog, općinskog, trgovačkog i upravnog suda može biti imenovana i osoba koja je radila na drugim pravnim poslovima nakon položenoga pravosudnog ispita najmanje četiri godine. Vježbeniku u sudu, državnom odvjetništvu, javnobilježničkom uredu ili odvjetničkom uredu staž nakon položenoga pravosudnog ispita priznaje se kao rad na drugim pravnim poslovima.

Članak 51.

(1) Za suca prekršajnog, općinskog, trgovačkog i upravnog suda može biti imenovana osoba koja je završila Državnu školu za pravosudne dužnosnike.
Uzimajući u obzir prethodno navedene zakonske okvire Zbor Udruge hrvatskih sudaca smatra da ne postoje osnova da koeficijenti za izračun plaće općinskih i prekršajnih sudaca budu niži u odnosu na ostale suce prvostupanjskih sudova.

Uvažavajući prethodno navedeno, te uzimajući u obzir izrazito niske plaće općinskih i prekršajnih sudaca prema obračunu uz sadašnje koeficijente za izračun plaća:

Zbor Udruge hrvatskih sudaca zahtjeva da se koeficijenti za izračun plaće općinskih i prekršajnih sudaca izjednače s koeficijentima za izračun plaća ostalih sudaca prvostupanjskih sudova, te poziva sva nadležna tijela da u okviru svojih ovlasti poduzmu mjere za ostvarivanje ciljeva Deklaracije.

Deklaracija o materijalnom položaju općinskih i prekršajnih sudaca dostaviti će se ministru pravosuđa, objaviti će se na web stranici Udruge hrvatskih sudaca, te će se o istoj obavijestiti javnost putem medija.

ZBOR UDRUGE HRVATSKIH SUDACA