Predsjednik UHS Damir Kontrec je izabran za člana Odbora za međuinstitucionalnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik UHS Damir Kontrec je izabran za člana Odbora za međuinstitucionalnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odbor je osnovan za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. radi proučavanja pojedinih pitanja, izrade izvještaja ili pripremanja odluka iz svoga djelokruga, a sukladno Statutu Pravnog fakulteta u Zagrebu.

UHS već uspješno surađuje s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Osijeku na temelju sporazuma  o suradnji, kao i s Pravnim fakultetima u Rijeci i Splitu na različitim projektima. Članstvom u Odboru Pravnog fakulteta u Zagrebu UHS nastavlja jačati suradnju s akademskom zajednicom.