Odgovor Udruge hrvatskih sudaca na javno prozivanje Udruge GONG

U povodu javnog prozivanja da se Udruga hrvatskih sudaca očituje je li sudac Ivan Turudić počinio povredu Kodeksa sudačke etike navodim sljedeće.

Prije svega sudac Ivan Turudić nije član Udruge hrvatskih sudaca, pri čemu napominjem da je članstvo u Udruzi dobrovoljno.

Udruga hrvatskih sudaca nije ovlaštena ocjenjivati je li neki sudac prekršio Kodeks sudačke etike. Ako netko smatra da je ma koji sudac prekršio načela Kodeksa sudačke etike može pokrenuti postupak pred nadležnim sudačkim vijećem, koje je jedino ovlašteno utvrditi je li došlo do povrede Kodeksa sudačke etike ili ne.

I ovaj put koristimo priliku ponoviti da za suce vrijede viši standardi ponašanja, da sucima nije dopušteno ono što je dopušteno drugim osobama te da stoga suci moraju dobrovoljno prihvatiti ograničenja koja čuvaju njihov sudački integritet.

Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca
Damir Kontrec