Potpisan ugovor za EU projekt obuke sudaca u suradnji UHS-a, CEELI Instituta Prag, Šleskog sveučilišta u Katowicama i Udruženja poljskih sudaca Iustitia

Udruzi hrvatskih sudaca u suradnji sa CEELI Institutom iz Praga (Central and Eastern European Law Initiative Institute), Šleskim sveučilištem u Katowicama, Poljska i Udruženjem poljskih sudaca Iustitia, od strane Europske komisije odobreno je financiranje projekta „Međunarodna obuka sudaca: Jačanje sudskih kompetencija u postpandemijskoj realnosti“ u vrijednosti od 509.000,00 eura, te je potpisan ugovor o provedbi.

Projekt je usredotočen na područja prava EU koja se bave aktualnim trendovima, te predviđa održavanje radionica za suce s ciljem upoznavanja polaznika s instrumentima Europske unije u građanskom i kaznenom pravu a posebno je usmjeren na:

    • • Unapređenje znanja svih sudionika u razumijevanju i primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima, sudske prakse Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, identifikaciji neutemeljenih tužbi (“SLAPP”) i korištenju dostupnih alata za njihovo rješavanje (uključujući sudsku praksu ESLJP-a u vezi s člankom 10. EKLJP-a) te primjenu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (GDPR);
    • • Unapređenje znanja sudaca iz građanske grane sudovanja o novim EU instrumentima a posebno Uredbe o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (EU 2020/1783) i Uredbu o dostavi u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (EU 2020/1784)
    • • Unapređenje znanja sudaca iz kaznene grane sudovanja u području relevantnih instrumentima EU a posebno Uredbe o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje (EU 2018/1805), Okvirne odluke Vijeća 2002/584/JHA o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, Okvirne odluka Vijeća 2008/909/JHA o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji, Okvirne odluka Vijeća 2008/947/JHA o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija (2008/909/JHA), Okvirne odluke Vijeća o primjeni načela uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora među državama članicama Europske unije kao alternative privremenom pritvoru (2009/829/JHA), Direktive o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (2014/41/EU), Direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Oba modula edukacije fokusirat će se i na digitalizaciju i pristup različitim digitalnim alatima koje je razvila EU.

Program je namijenjen za obuku 300 sudaca iz zemalja središnje i istočne Europe, od čega će 70 polaznika biti suci iz Republike Hrvatske a program će se provesti u deset trodnevnih radionica.

Ovaj projekt je nastavak uspješne suradnje Udruge hrvatskih sudaca i CEELI Instituta Prag koja je dosad već rezultirala provedbom dva europska projekta kad je na radionicama koje su se održavale u Pragu 2018. godine sudjelovalo 37, a 2020/2021.godine 72 člana UHS-a.

Članovi UHS-a će biti pravodobno obaviješteni o terminu radionica kao i o načinu prijave.