UHS

Stara WEB stranica Udruge Stari WEB
UHS Forum Forum
SUPRA SUPRA
Propisi Propisi

 

HRVATSKE PRAVNE STRANICE

Vrhovni sud Republike Hrvatske www.vsrh.hr
Ustavni sud Republike Hrvatske www.usud.hr
Pravosudna akademija www.pak.hr
Europska unija - pravosuđe, sloboda i sigurnost http://europa.eu.int/pol/justice/index_en.htm
Intellectio Iuris www.pravnadatoteka.hr
Pravni fakultet u Zagrebu http://zakon.pravo.hr/
Pravni fakultet u Splitu www.pravst.hr
Pravni fakultet u Rijeci www.pravri.hr
Pravni fakultet u Osijeku www.pravos.hr
Hrvatska odvjetnička komora www.odvj-komora.hr
Hrvatska javnobiljeľnicka komora www.hjk.hr
Sudski registar http://sudreg.pravosudje.hr/
Sudačka mreža www.sudacka-mreza.hr
Korekt www.korekt.hr
GPP-studentski internet projekt http://gpp.pravo.hr/
ABA CEELI HRVATSKA
http://www.abanet.org/ceeli/
countries/croatia/home.html
Ministarstvo pravosuda RH www.pravosudje.hr

 

MEĐUNARODNE PRAVNE STRANICE

Međunarodna udruga sudaca www.iaj-uim.org
Nacionalni centar za državne sudove SAD www.ncsconline.org
Američka udruga sudaca http://aja.ncsc.dni.us
Europski sud za ljudska prava www.echr.coe.int
Pravna baza podataka SR Njemačke www.juris.de
Američka odvjetnička komora http://www.abanet.org/
Centar za obuku sudaca Republike Crne Gore http://www.coscg.org/
Akademija za obuku sudaca i državnih odvjetnika Republike Makedonije http://www.jpacademy.gov.mk