Objavljena zbirka objedinjenih Mišljenja CCJE-a

Savjetodavno vijeće sudaca Europe (CCJE – Consultative Council of European Judges) objavilo je zbirku objedinjenih Mišljenja od osnivanja 2000. do 2020. (od Mišljenja broj 1. do broja 23.). Objavljena je i Magna carta sudaca (Temeljna načela).

CCJE je savjetodavno tijelo u sklopu Vijeća Europe i bavi se neovisnošću, nepristranošću i dužnostima sudaca. To je prvo takvo tijelo u sklopu međunarodnih organizacija koju čine samo suci i u tom je smislu jedinstveno u Europi.

CCJE usvaja mišljenja i za potrebe Vijeća Ministara koja se odnose na položaj sudaca i na načine na koji oni obnašaju svoje dužnosti. Od CCJE-a može se tražiti da istraži pojedine probleme koji se tiču položaja sudaca.

Mišljenja CCJE-a koriste i druga tijela Vijeća Europe (Venecijanska komisija, GRECO) te imaju sve veći utjecaj i važnost u radu nacionalnih i supranacionalnih sudova, ali i kreiranju pravosudnih politika kada je riječ o pitanjima položaja sudbene vlasti.

Detaljnije na poveznici:

https://rm.coe.int/ccje-opinions-compilation-1-23-en-final/1680a40c2e%0A%0A