Zapisnici Zbora i Sjednica UO

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 18. siječnja 2019.g
u Zagrebu, Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zapisnik u Word formatu

NAZOČNI:

1. Predsjednik UHS-a: Damir Kontrec
2. Zamjenik predsjednika: dr.sc. Marin Mrčela
3. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Zagreb I: Jadranko Jug
5. Za ogranak Šibenik: Ljudevit Zoričić
6. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
7. Za ogranak Vukovar: Irena Lenić
8. Za ogranak Varaždin: Hugo Wedemeyer
9. Za ogranak Split: Senija Lenić
10. Za ogranak Sisak: Božena Perić
11. Za ogranak Rijeka: Snježana Horvat Paliska
12. Za ogranak Pula: Robert Fabris
13. Za ogranak Osijek: Božidar Horvat
14. Za ogranak Karlovac: Leon Kovačić
15. Za ogranak Dubrovnik: Darko Jelčić
16. Za ogranak Bjelovar: Sanja Klauda
17. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
18. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
19. Za ogranak Slavonski Brod: Damir Ronko
20. Za ogranak Velika Gorica: Nikola Ramušćak
21. Za ogranak Trgovački i Upravni sud u Zagrebu: Jasna Golubić
22. Za ogranak Prekršajni sud u Zagrebu: Andrea Tovarac Krelja
23. Za ogranak Prekršajnih sudova s područja Županijskog suda u Splitu: Emila Maretić Poljak
24. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić
25. Dopredsjednici: Vesna Katarinčić, Predrag Dragičević
26. Nadzorni odbor: Tomislav Juriša

Započeto u 11.00 sati

Predsjednik UHS-a Damir Kontrec otvara sjednicu te predlaže slijedeći


D N E V N I   R E D :

1. Rasprava povodom prijedloga Ogranaka UHS-a u svezi Metodologije izrade ocjene sudaca

2. Razno.


Predsjednik UHS Damir Kontrec stavlja na glasanje Dnevni red.
Prijedloga za dopunu nema.
Utvrđuje se da je predložen Dnevni red jednoglasno usvojen.
Sjednici se pridružuje predsjednik Vrhovnog suda RH, sudac Đuro Sessa i pozdravlja sve prisutne, naglašava važnost teme o kojoj se raspravlja na današnjoj sjednici.
U vezi izbora za nove članove Državnog sudbenog vijeća apelira se da suci glasaju po savjesti.
Sudac Sessa napušta sjednicu.

Sudac Mrčela se nadovezuje u odnosu na izbor za Državno sudbeno vijeće te izvješćuje da je na nedavnim izborima za Državnoodvjetničko vijeće jedan kandidat nazivao kolege, pozivao ih da glasaju za njega, davao obećanja da će u slučaju da bude izabran onima koji glasaju za njega pomoći, o čemu se proširio glas, protukandidat je podnio anonimnu prijavu, zatim su pribavljene izjave desetak kolega kojima se kandidat obratio, a što je sve ocijenjeno kao neprimjereno lobiranje, zbog čega su ukinuti rezultati izbora i određeni ponovljeni izbori. DOV je odredio da kandidati trebaju dostaviti motivacijsko pismo i životopis a to bi bilo prikladno i za suce. Napominje se da, ukoliko ima lobiranja, da treba voditi računa o načinu i daje se sugestija, ukoliko netko ima saznanja o sličnim neprimjerenim aktivnostima da se prijavi.

Predsjednik Kontrec iznosi da se neki kandidati pozivaju da imaju podršku UHS, što nije točno, jer UHS ni on kao predsjednik nikoga se ne podržavaju niti daju preporuke kako glasati.

Predsjednik UHS obavještava prisutne da će se Zbor UHS održati posljednji tjedan u ožujku (četvrtak i petak) u organizaciji Ogranaka Zagreb II i III. Za delegate UHS plaća smještaj u dvokrevetnim sobama, a članovi koji dođu a nisu kandidati, plaćaju sami ili im plaća Ogranak.
Na Vrhovni sud RH stigao je nacrt izmjena i dopuna Zakona o plaćama sudaca koji je na Općoj sjednici podržan. Nacrt bi trebao krenuti brzo u proceduru i stupio bi na snagu 1.3.2019. Bilo je drugih prijedloga za izmjene i dopune, ali je ocijenjeno da ako se stavi više sugestija, usvajanje zakona bi se moglo odgoditi radi daljnjeg usklađivanja.

1. Rasprava povodom prijedloga Ogranaka UHS-a u svezi metodologije izrade ocjene sudaca.

Materijali u vezi izmjena Metodologije su proslijeđeni, neki prijedlozi su kontradiktorni, potrebno se usuglasiti oko onoga što je zajednički stav i mišljenje.

Senija Ledić iznosi da je bilo razmimoilaženja u Sudačkom vijeću kako cijeniti da li je netko suradnik ili nastavnik ili gost predavač, to nije isto, a termine treba tumačiti prema Z. o visokom obrazovanju.
Ivica Veselić smatra da treba vrednovati izlazak sudaca iz sudnica na način da drže predavanja, pišu članke i slično. Ponavlja svoj stav sa prethodne sjednice da se mora više vrednovati kvaliteta od kvantitete i u tom kontekstu sucima koji imaju visok broj riješenih predmeta, ali velik broj ukinutih odluka, onemogućiti kroz sustav oduzimanja bodova da uopće dobiju mogućnost da budu pozvani na razgovor.
Tijana Kokić smatra da svi suci nemaju priliku da se bave znanstvenim radom, nije im omogućen pristup fakultetima, treba vrednovati i uzeti u obzir podatke o znanstvenom radu iz životopisa kod odabira kandidata.
Sudac Mrčela zaključuje da je prijedlog Ogranka Rijeke jezgrovit i treba ga prihvatiti.
Sudac Jug smatra da je pitanje dostupnosti pitanje udaljenosti, i da je u tom kontekstu svima sve dostupno, ali potrebno je pokazati trud i angažman.

U svezi članka 6. kroz raspravu se zaključuje da je potrebno prilagoditi Metodologiju izmjenama Zakona o sudovima, te se u svezi navedenog prihvaćaju prijedlozi Ogranka UHS-a Rijeka koji se odnose na članka 6. stavak 1,. točka 2, članak 6. stavak 4. točka d., prijedlog Ogranka UHS-a Varaždin koji se odnosi na članak 6. stavak 1., a također se zaključuje da je i u preostalom uvodnom dijelu Metodologije tekst potrebno prilagoditi Zakonu.

Nakon provedene rasprave zaključuje se da treba brisati članak 6. stavak 4. točka e. i f. ranije Metodologije.

U svezi članka 7. kroz raspravu se zaključuje da bi u stavku 5. trebalo predložiti bodovanje sa 55 bodova, dok bi u stavku 6. trebalo predložiti 60 bodova kao najveći broj bodova za cjelokupno ocjenjivano razdoblje. U pogledu stavka koji se odnose na suce županijskih sudova koji su u ocjenjivanom razdoblju radili na prvostupanjskim kaznenim predmetima iz nadležnosti USKOK-a i na prvostupanjskim kaznenim predmetima ratnih zločina nakon provedene rasprave prihvaćen je prijedlog Ogranka UHS-a Rijeka.

U svezi preostalih nadopuna koji se odnose na prijedloge dopredsjednika UHS-a Vesne Katarinčić u svezi predsjednika suda kao i prijedlozi Ogranka UHSA-a Varaždin koji se odnose na izmjenu stavak 12. odnosno dodavanja stavka 15. konstatira se da isti prijedlozi većinom glasova nisu prihvaćeni.

U svezi članka 8. kroz provedenu raspravu zaključuje se da se prihvaća prijedlog Ogranka UHS-a Rijeka uz izmjenu na način da bi se 10 bodova ostvarivalo kod poštovanja propisanih rokova za pisanu izmjenu odluka u postotku 100%, te 5 bodova za postotak iznad 95 %, a sukladno iznesenom potrebno je prilagoditi i članke 8. stavak 2. i 3. Metodologije.

U svezi članka 9. kroz provedenu raspravu se iznosi da se odluke nekad ukidaju samo u odnosu na neznatni dio, dok su u glavnini potvrđene, ali svejedno se broje kao ukidne, što nije dobro jer bi se moralo imati u vidu u odnosu na koji dio (meritum ili sporedne zahtjeve) je odluka ukinuta.
Drugi je problem što predmeti idu na sve županijske sudove u RH, koji nemaju ujednačenu praksu.
Postotak ukinutih odluka na razini države je 17% pa sve rezultate bolje od 17% treba nagraditi a ispod 35% bodove oduzeti.

Nakon provedene rasprave zaključuje se da bi načelno trebalo poći od toga da se maksimalan broj bodova daje za postotak ukidnih odluka manji od 17% uz smanjivanje svakih 2% za po 2 boda, dok bi za postotak ukidnih odluka veći od 35% trebalo oduzimati bodove. Pri tome je zaključeno da se u svezi kvalitete rada 40 bodova ostvaruje uzimajući u obzir ukupni broj odluka u svezi kojih je izjavljena žalba u odnosu na ukidne odluke, a po preostala dva kriterija da se ostvaruje maksimalni iznos od po 10 bodova. Također se prihvaća prijedlog Ogranka UHS-a Općinskog suda u Splitu i Prekršajnog suda u Splitu koji se odnosi na stavak 8. i vrednovanje zemljišno-knjižnih predmeta, dok se drugostupanjskim sucima po osnovi kvalitete priznaje iznos od 60 bodova.

U svezi članka 10. kroz provedenu raspravu koji se odnosi na iskustvo u obnašanju sudačke dužnosti zaključuje se da je potrebno prihvatiti prijedlog Ogranka UHS-a Općinskog suda u Splitu i Prekršajnog suda u Splitu.

U svezi članka 11. kroz provedenu raspravu zaključeno je da u svezi oblika stručnog usavršavanja sudaca kao predavača na seminarima i dr., te u svezi sudaca koji kao suci objavljuju stručne ili znanstvena radove odnosno knjige istima treba priznati po 3 boda, neovisno o broju radnji odnosno radova, dok sucima ne bi trebalo priznati pravo na bodovanja koja su do sada ostvarivana prema točkama 4., 5., 6. i 7. ranije Metodologije.

Donosi se


Z a k lj u č a k

Na osnovu provedene rasprave tajništvo UHS-a izraditi će prijedlog Upravnog odbora UHS-a Metodologije izrade ocjene sudaca, te će isti biti dostavljen svim članovima Upravnog odbora radi eventualnih izmjena i dopuna, a sve kako bi se kompletan radi u svezi istog završio zaključno do 01. veljače 2019. godine.

2. Razno

Na pitanje o objavi imovinskih kartica, predsjednik Kontrec izvješćuje prisutne da će DSV tijekom veljače o tome donijeti upute i pravila, potrebno je dostaviti nadopune i izmjene u imovinskoj kartici, ukoliko ih je bilo, a nakon toga rok odredit će se rok od tri mjeseca da se imovinske kartice ispune u digitalnom obliku, u poštivanje zaštite osobnih podataka.

Dovršeno u 13,40 sati.


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina