Zapisnici Zbora i Sjednica UO

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 14. prosinca 2018.g
u Zagrebu, Vrhovni sud RH

Zapisnik u Word formatu

 

NAZOČNI:

1. Predsjednik UHS-a: Damir Kontrec
2. Zamjenik predsjednika: dr.sc. Marin Mrčela
3. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Zagreb I: Senka Orlić Zaninović
5. Za ogranak Šibenik: Iris Živković
6. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
7. Za ogranak Vukovar: Irena Lenić
8. Za ogranak Varaždin: Bojana Skenderović
9. Za ogranak Split: Senija Lenić
10. Za ogranak Sisak: Biljana Đilas
11. Za ogranak Rijeka: Snježana Horvat Paliska
12. Za ogranak Pula: Robert Fabris
13. Za ogranak Osijek: Sanja Zagrajski
14. Za ogranak Karlovac: Leon Kovačić
15. Za ogranak Dubrovnik: Marija Skokandić
16. Za ogranak Bjelovar: Sanja Klauda
17. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
18. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
19. Za ogranak Slavonski Brod: Damir Ronko
20. Za ogranak Velika Gorica: Nikola Ramušćak
21. Za ogranak Trgovački i Upravni sud u Zagrebu: Jasna Golubić
22. Za ogranak Prekršajni sud u Zagrebu: Andrea Tovarac Krelja
23. Za ogranak Prekršajnih sudova s područja Županijskog suda u Splitu: Emila Maretić Poljak
24. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić

Započeto u 11.00 sati

Predsjednik UHS-a Damir Kontrec otvara sjednicu te predlaže slijedeći


D N E V N I   R E D :

1. Izrada nove Metodologije ocjenjivanja sudaca

2. Razno.


Predsjednik UHS Damir Kontrec stavlja na glasanje Dnevni red.
Prijedloga za dopunu nema.
Utvrđuje se da je predložen Dnevni red jednoglasno usvojen.

Predsjednik UHS obavještava prisutne da se u vezi plaća sudaca očekivalo da će sve biti riješeno do 1.1.2019. obzirom na informacije iz Ministarstva pravosuđa da su sredstva osigurana u proračunu. Sada je u e-Savjetovanju Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, predsjednik je tražio prijem kod ministra pravosuđa, te je informiran da će taj zakon biti na sjednici Vlade RH u siječnju 2019., predviđeno je donošenje po hitnom postupku, a očekuje se da će biti na glasanju čim Sabor RH počne raditi. Tim zakonom izjednačavaju se plaće svih prvostupanjskih sudaca i vraća se 6% osnovice plaće. Bilo je informacija da se koeficijenti vežu uz službenike i namještenike čemu se UHS protivi, jer suci ne ulaze u doseg kolektivnog pregovaranja, suci moraju imati zasebnu osnovicu i poseban zakon. Predlaže se sačekati rezultate zakonodavne aktivnosti prije poduzimanja radikalnih poteza. Ono što je dogovoreno na zadnjem Zboru UHS je pokriveno prijedlogom zakona.

Senija Ledić smatra da su zakinuti su suci županijskih sudaca osim onih koji rade na predmetima iz nadležnosti USKOK-a, jer nisu izjednačeni sa Visokim trgovačkim, upravnim i prekršajnim sudom. Nadalje, predsjednici prvostupanjskih sudova imali bi veću plaću (radi većeg koeficijenta) od sudaca županijskih sudova (osim uskočkih), a neki prvostupanjski sudovi, npr. upravni imaju manje od deset sudaca.
Predsjednik Kontrec ističe da su različiti su uvjeti za imenovanje za suca županijskog suda i suca visokog (prekršajnog, upravnog i trgovačkog) suda, dok ta razlika za imenovanje suca bilo kojeg prvostupanjskog suda ne postoji.
Marin Mrčela smatra da nije vrijeme da se potencira i to pitanje, fokus je bio rješavanje statusa prvostupanjskih sudaca, jer je njih najviše i za povećanje treba najviše novaca, no pitanje plaća sudaca na drugim razinama treba otvoriti sa smislenim razlozima.
Ivica Veselić ponavlja da plaće sudaca treba riješiti na cjelovit način u odnosu na sve suce, naglašava da je ih sustava otišlo puno više sudaca nego što ih je ušlo, pa su sredstva su ostala u proračunu.
Robert Fabris iznosi svoja saznanja da suci u EU (čak i u Bugarskoj i Rumunjskoj) imaju veće plaće, a u Italiji postoje platni razredi, pa kvalitetan sudac u prvom stupnju može imati veću plaću od suca na višem sudu.
Zaključuje se da UHS može napraviti svoj nacrt prijedloga plaća sudaca, provest će se komparativna analiza u odnosu na druge države članice EU a to će biti tema za sljedeći Zbor UHS. Nadalje se zaključuje da ne bi bilo dobro da se otvaraju nove točke prijepora kroz e-Savjetovanje. Damir Kontrec ponavlja da su mu sada plaće prvostupanjskih sudaca jedino bitne kao predsjedniku UHS.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji je trenutno u e-Savjetovanju predviđa izmjene koje je UHS predlagao te u tom kontekstu nisu potrebne daljnje aktivnosti UHS, time da se očekuje usvajanje i stupanje tog Zakona na snagu u prvim mjesecima 2019.

 

Damir Kontrec obavještava prisutne da DSV mora do kraja svog mandata donijeti novu Metodologiju ocjenjivanja sudaca, u vezi čega je oformljena je uža sudačka grupa koja će pripremiti nacrt, a kroz maksimalno 30 dana potrebno je dobiti informacije i od sudaca u vezi tih izmjena. Metodologija je pogrešno postavljena jer 98% sudaca je ocjenjeno najvišom ocjenom. U Metodologiji se ne može raditi o matematičkom i statističkom rezultatu. Treba se držati okvira zakona i prirediti prijedlog Metodologije koja bi trebala uvažavati kvalitetu. Do sada je radna skupina formirana unutar UHS prikupila mišljenja kolega, pa prijedlozi već postoje.
Irena Lenić ističe da Sudačka vijeća ne daju mišljenje nego samo daju zbroj bodova.
Ivica Veselić podsjeća da su prije Sudačka vijeća davala prijedloge u odnosu na konkretne osobe, što je DSV uvažavao. Potrebno je onemogućiti da se dobiju bodovi ako sudac ima puno ukidnih odluka. Obzirom na postavljeni bodovni prag, može se desiti da odlični suci neće moći pristupiti na razgovor. S druge strane, za stegovnu odgovornost nije bitno koliko se ima ukidnih odluka nego zašto se nema dovoljni broj riješenih.
Jasna Golubić upućuje na čl. 9. koji govori o odnosu ukidnih odluka na broj riješenih predmeta a ne na broj predmeta u kojima je bila izjavljena žalba.
Tijana Kokić upozorava da obzirom da spisi idu na sve županijske sudove u Hrvatskoj a praksa je različita, ukidi ovise o tome gdje spis povodom žalbe bude upućen. Ukidi se računaju i u odnosu na procesne odluke, a o broju ukida ovisi i to da li suci rade u specijaliziranim referadama ili ne.
Marin Mrčela smatra da treba uzeti u obzir prosjek ukidnih na razini cijele države, favorizirati kvalitetu, a može se razgovarati i o ukidanju kriterija ukidnih odluka jer se nekad ukida radi činjenica a ne radi bitne povrede postupka.

Senija Ledić pohvaljuje postojeću suradnja između specijaliziranih županijskih sudova.
Damir Kontrec ponavlja da je donesen novi zakon, postavljeni su novi kriteriji pa treba dati nove prijedloge po postojećoj Metodologiji formulirati izmjene na način da se točno navede novi tekst članka čija se izmjena predlaže.

Donosi se

Z a k lj u č a k


Pozivaju se Ogranci da do 6. siječnja 2019. dostave svoje prijedloge izmjena Metodologije, a radi raspravljanja o prijedlozima održat će se sjednica UHS 18. 1. 2019.


Razno

Predsjednik Kontrec izvješćuje da će Zbor UHS 2019. godine održati Ogranci Zagreb II i III te Ogranak Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zagrebu. Savjetovanje o građanskom pravu organizirano u studenom u Tuheljskim Toplicama je bilo uspješno, predlaže se da se i Zbor održi na istom mjestu, ukoliko su kapaciteti slobodni. Termin održavanja Zbora UHS je kraj ožujka ili početak travnja 2019.

Uskoro se potpisuje sporazum o suradnji sa Pravnim fakultetom u Osijeku u vezi organizacije okruglog stola početkom godine na temu radnog prava.

UHS je uključen u projekt koji se bavi temom korištenja DNK metoda u sudskim postupcima, u vezi čega će biti potrebno prikupiti podatke sa općinskih sudova te se u tom smislu očekuje suradnja.


Dovršeno u 12,10 sati.


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina