Zapisnici Zbora i Sjednica UO

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 18. svibnja 2018.g
u Zagrebu, Vrhovni sud RH

Zapisnik u Word formatu


NAZOČNI:

1. Predsjednik UHS-a: Damir Kontrec
2. Dopredsjednici: Vesna Katarinčić i Predrag Dragičević
3.Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Zagreb I: Jagoda Crnokrak
5. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
6. Za ogranak Šibenik: Ljudevit Zoričić
7. Za ogranak Vukovar: Goran Miličević
8. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
9. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Krelja Tovarac
10. Za ogranak Rijeka: Snježana Horvat Paliska
11. Za ogranak Trgovački sud u Zagrebu: Vesna Sremac Šoštar
12. Za ogranak Velika Gorica: Ankica Jakovina
13. Za ogranak Varaždin: Bojana Skenderović
14. Za ogranak Sisak: Mirko Đokić
15. Za ogranak Split: Senija Ledić
16. Za ogranak Osijek: Božidar Horvat
17. Za ogranak Općinski sud u Slavonskom Brodu: Damir Ronko
18. Za ogranak Pula: Robert Fabris
19. Za ogranak Prekršajnih sudova Splitsko- Dalmatinske županije: Emila Maretić Poljak
20. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić
21. Za ogranak Karlovac: Ivan Perković

Započeto u 11.00 sati

Predsjednik UHS-a Damir Kontrec otvara sjednicu te predlaže slijedeći


D N E V N I R E D :

1. Prijedlog pravosudnih zakona - Zakon o sudovima, Zakon o Državnom sudbenom vijeću i Zakon o područjima i sjedištima sudova

2. Razno.

Predsjednik Kontrec stavlja na glasanje Dnevni red, nema primjedbi ni dopuna, te se utvrđuje da je isti jednoglasno usvojen. Sjednica je zakazana da se proanalizira tekst pravosudnih zakona koji su trenutno na eSavjetovanju, a radi usaglašavanja stavova svih ogranka oko onih tema u vezi kojih se UO može usuglasiti i što bi trebao biti prezentirano kao zaključak UO. Time se ne priječi individualna prijava i komentiranje na portalu eSavjetovanja.

Obavještava se prisutne da je Međunarodna konferencija u Zadru planirana za 14. i 15. rujna 2018. i da samo jedan predstavnik Ogranka može biti prisutan, zbog smještajnih kapaciteta.

Prelazi se na diskusiju o tekstovima prijedloga izmjena Zakona o sudovima, Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o područjima i sjedištima sudova.

Zakon o sudovima

Čl. 8. i 9.
Odredbe nisu usklađene sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova, u kontradikciji su jer postoje iznimke obzirom da je predviđeno da ostaje Prekršajni sud u Zagrebu, odnosno isti se ne spaja sa općinskim sudom, pa se stoga ne mogu brisati riječi "prekršajni sudovi"

Čl. 13.
Potrebno je propisati da su trgovački sudovi nadležni i u predstečajnim postupcima.


Čl. 16.
Mišljenje da nije do kraja razrađena ideja o nadležnosti Visokog kaznenog suda.

Čl. 23.
Ivan Perković iznosi da ako se uvodi mjesto ravnatelja sudske uprave, onda to mora biti obaveza, jer se to ne može prepustiti na odluku i dispoziciju predsjednika suda, pa da je potrebno umjesto riječi "može" staviti riječ "mora".
Obzirom da drugačija stajališta prisutnih iznesena u raspravi, prijedlog se stavlja na glasanje.

Utvrđuje se da je prijedlog usvojen većinom glasova, sa 1 glasom protiv.


Čl. 29.
Tijana Kokić predlaže da se u čl. 41.a. st. 6. doda riječ "kaznenim", obzirom da, osim pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, postoji i pravosudna mreža u kaznenim stvarima.


čl.31.

Predlaže se da se za predsjednika Vrhovnog suda RH može imenovati samo sudac tog suda.
Prijedlog se stavlja na glasanje.
Utvrđuje se da je prijedlog usvojen većinom, sa 1 glasom protiv.


Čl. 32.
Predlaže se da se uklone riječi "koje ga čini nedostojnim" (razlozi za razrješenje predsjednika Vrhovnog suda RH).
Prijedlog se stavlja na glasanje.
Utvrđuje se da prijedlog nije usvojen, dva glasa za, ostali protiv.


Čl 35.
Predlaže se da Sudačko vijeće dobije ovlast davati preporuku o kandidatima koje predlaže za izbor.

Čl. 48.
Predlaže se da Okvirna mjerila donosi opća proširena sjednica Vrhovnog suda RH.

Čl. 53.
Ostaje se kod prethodnih primjedbi u odnosu na pitanje ustavnosti predloženog rješenja.

Čl. 57.
Potrebno je dodati kod ocjene rada u odnosu na kvalitetu "u odnosu na broj ukupno donesenih odluka" a ne odluka u kojima su izjavljeni pravni lijekovi.

Čl. 66.
Ivan Perković predlaže da se i plaće savjetnika reguliraju zakonom u čl. 4.
Kroz raspravu se ističe da su savjetnici državni službenici.
Prijedlog se stavlja na glasanje.
Utvrđuje se da je dvoje glasalo za prijedlog, pa se isti ne usvaja.
Zaključuje se da nema potrebe za višim sudskim savjetnicima specijalistima. Ako ta kategorija ostaje, završena Državna škola ne može biti uvjet, uvjeti moraju biti alternativni ili državna škola ili određeni broj godina staža.

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

Čl. 1.
Jagoda Crnokrak predlaže da se iz ranga visokih sudova bira više članova DSV a smanji broj predstavnika županijskih sudova.
Prijedlog se stavlja na glasanje.
Utvrđuje se da nije usvojen, dva glasa za.


Čl. 5. do.10.
Ivan Perković predlaže drugačije organizirati izborne jedinice, svi suci moraju imati priliku biti izabrani, a ne samo suci sa najvećih sudova, kandidate trebaju isticati sudovi po abecednom redu u jednom izbornom ciklusu.
Prijedlog se stavlja na glasanje.
Utvrđuje se da nije prihvaćen.
Predlaže se da kandidati u novom izbornom ciklusu ne mogu biti suci iz sudova koji su u prethodnom mandatu bili članovi DSV.

Čl. 13.
Predlaže se da se razgovori sa kandidatima mogu snimati ali ne i da se objavljuju.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Čl.18
Predlaže se da se kao uvjet za imenovanje na viši sud ostavi 8 godina.
Prijedlog se stavlja na glasanje.
Utvrđuje se da prijedlog nije usvojen, 8 glasova za.

Čl. 22., 23. i 24.
Kroz raspravu se zaključuje da je potrebno na razgovor za slobodno mjesto suca pozvati sve kandidate, tj. ukloniti bodovnu granicu, zatim da treba ukloniti sigurnosne provjere, ostaviti bodovnu granicu od 20 bodova koji se mogu ostvariti temeljem strukturiranog razgovora, a Državno sudbeno vijeće ne smije biti ne smije biti vezano ostvarenim brojem bodova kod imenovanje.

Čl. 26
Potrebno je dodati rok u kojem Ustavni sud mora donijeti odluku (60 dana).


Čl. 29.
Potrebno je brisati dodanu toč. 9. i ukloniti postotak od 80% kao razloge za stegovnu odgovornost.


Čl. 30.
Potrebno je dodati riječ " uzastopno".

Čl. 35.
Jednoglasan je stav da se imovinske kartice ne objavljuju na internetu.


Zakon o područjima i sjedištima sudova

Čl. 2.
Ivana Bilušić ističe da je za Split predviđeno da se općinski sud podijeli na Split I i Split II te se osniva Općinski sud u Makarskoj kao sud pune nadležnosti. Predlaže se od toga odustati, a ako nije moguće da Općinski sud Split II ima punu nadležnost (i za kaznene i radne sporove), a da Prekršajni sud u Splitu zadrži nadležnost kao i Prekršajni sud u Zagrebu.

Vesna Katarinčić predlaže da Općinski sud u Rijeci zadrži punu nadležnost, odnosno da Općinski sud u Crikvenici, čije se osnivanje predlaže, nema u nadležnosti obiteljske, radne i kaznene predmete.

Tijana Kokić prenosi sugestiju predsjednice Općinskog građanskog suda u Zagrebu da je potrebno jasno definirati granice gradske četvrti Dubrava koja po novom ustroju pripada Općinskom sudu u Sesvetama.

Čl. 8.
Jednoglasno se usvaja prijedlog da se briše st. 2. prema kojem je za sve porezne predmete predviđena isključiva nadležnost Upravnog suda u Zagrebu, jer se ne bi postigla planirana učinkovitost.

Predrag Dragičević, ističe da mjesto Pakrac treba biti u nadležnosti suda u Požegi, a ne u nadležnosti suda u Bjelovaru.

Ističe se i primjedba da u zakonu trebaju biti navedene i sve stalne službe.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Prijedlozi koji su jednoglasno ili većinom usvojeni a u odnosu na izmjene Zakona o sudovima, Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o područjima i sjedištima sudova dostavit će se Ministarstvu pravosuđa RH i objaviti na portalu eSavjetovanja.

 

Predsjednik UHS Damir Kontrec predlaže da se donese odluka u vezi studijskih putovanja koje organiziraju ogranci i posjećuju sudove i institucije, u pravcu da se isplati iz proračuna središnjice određeni iznos po svakom članu UHS koji ide na studijsko putovanje.
Kroz raspravu se ističe da se ne može unaprijed znati koliko će studijskih putovanja tijekom godine biti pa se ne zna koliko će to financijski opteretiti račun UHS.
Zaključuje se da središnjica UHS ne isplaćuje ograncima naknade za studijska putovanja.

 

Dovršeno u 13,40 sati.


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina