Zapisnici Zbora i Sjednica UO

Z A P I S N I K

 

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a

održane dana 26. travnja  2018.g

u Osijeku

  

Zapisnik u Word formatu

NAZOČNI:

1. Predsjednik UHS-a: Damir Kontrec
2. Zamjenik predsjednika: Marin Mrčela
3. Dopredsjednici: Vesna Katarinčić, Miho Mratović, Marijan Bitanga i Predrag Dragičević
4. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
5. Za Nadzorni odbor: Raul Dubravec
6. Za ogranak Zagreb I: Jagoda Crnokrak
7. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
8. Za ogranak Šibenik: Ljudevit Zoričić
9. Za ogranak Vukovar: Irena Lenić
10. Za ogranak Bjelovar: Sanja Klauda
11. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Krelja Tovarac
12. Za ogranak Rijeka: Snježana Horvat Paliska
13. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
14. Za ogranak Trgovački sud u Zagrebu: Vesna Sremec Šoštar
15. Za ogranak Karlovac: Vesna Stokrp
16. Za ogranak Velika Gorica: Ljiljana Košić
17. Za ogranak Varaždin: Bojana Skenderović
18. Za ogranak Sisak: Biljana Đilas
19. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
20. Za ogranak Split: Senija Ledić
21. Za ogranak Osijek: Sanja Zagrajski
22. Za ogranak Općinski sud u Slavonskom Brodu: Mile Soldo
23. Za ogranak Pula: Robert Fabris
24. Za ogranak Dubrovnik: Marija Donatović Dabelić
25. Za ogranak Dubrovnik: Zoran Nikolić
26. Za ogranak Prekršajnih sudova Splitsko- Dalmatinske županije: Emila Maretić Poljak
27. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić

Započeto u 15.00 sati

Predsjednik UHS-a Damir Kontrec otvara sjednicu te predlaže slijedeći


D N E V N I R E D :

1. Završne pripreme u svezi održavanja Zbora UHS-a 27. travnja 2018.
2. Izbor predstavnika UHS-a u Zakladno vijeće Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić
3. Pripremne radnje u svezi donošenja Deklaracije o položaju sudaca općinskih i prekršajnih sudova
4. Razno.

Predsjednik Kontrec stavlja na glasanje Dnevni red, nema primjedbi ni dopuna, te se utvrđuje da je isti jednoglasno usvojen.

U vezi završnih priprema za održavanje Zbora, izvješćuje se prisutne da je potrebno odabrati članove svih radnih tijela i to radno predsjedništvo, zapisničara, ovjerovitelje zapisnika te verifikacijsko, kandidacijsko i izborno povjerenstvo.

Za članove se predlažu:
Radno predsjedništvo:
1. Sanja Zagrajski, Ogranak Osijek
2. Irena Lenić, Ogranak Vukovar
3. Mile Soldo, Ogranak Slavonski Brod.

Zapisničar:
Jasna Gažić Ferenčina, Ogranak Zagreb III

Ovjerovitelji zapisnika:
1. Violeta Veselić, Ogranak Zagreb III
2. Vanesa Brizić Bahun, Ogranak Zagreb III.

Verifikacijsko povjerenstvo:
1. Ivana Bilušić, Ogranak Općinski sud u Splitu
2. Snježana Horvat Paliska, Ogranak Rijeka
3. Vesna Sremac Šoštar, Ogranak Trgovački i upravni sud u Zagrebu

Izborno povjerenstvo:
1. Jagoda Crnokrak, Ogranak Zagreb I
2. Ivica Veselić , Ogranak Zagreb II
3. Bojana Skenderović, Ogranak Varaždin

Kandidacijsko povjerenstvo:
1. Biljana Đilas, Ogranak Sisak
2. Andrea Krelja Tovarac, Ogranak Prekršajni sud u Zagrebu
3. Sanja Klauda, Ogranak Bjelovar

Prijedlozi jednoglasno prihvaćeni.

Prisutne se izvješćuje da će od gostiju na Zboru prisustvovati ministar pravosuđa i dva državna tajnika.
Predsjednik UHS Damir Kontrec izvješćuje prisutne da su zaprimljene dvije primjedbe na sadržaj zapisnika, prva u vezi zapisnika od 7. srpnja 2017., jer nije kao prisutan na sjednici UO UHS evidentiran predsjednik Ogranka Zagreb II, Ivica Veselić, iako je na sjednici bio i potpisao potpisnu listu i druga na sadržaj zapisnika od 15. prosinca 2017. u vezi broja osoba koje su glasale protiv izmjene glede sastava DSV-a, a u vezi Nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, jer su protiv te izmjene glasale 2 a ne 1 osoba, na koji način se ima ispraviti i ukupan broj osoba koje su glasale.

Utvrđeno je da su primjedbe osnovane, iste se usvajaju i zapisnici se u tom dijelu ispravljaju.


Prisutne se obavještava da će se 4. Međunarodna konferencija u Zadru održati 14. i 15. rujna 2018. Suradnja sa CEELI-jem je odlična, velik broj sudaca je sudjelovao u edukacijama, a predviđa se proširenje programa i na civilnu granu sudovanja. Naglašeno je da sudjelovanje pridonosi prepoznatljivosti UHS, a sve je financirano iz europskih fondova, te nikakvih dodatnih troškova za UHS nema. Zaprimljen je poziv od dr. Dragana Primorca, Akademija za forenzične znanosti, radi sudjelovanja u znanstvenoj konferenciji.

Predsjednik Kontrec obrazlaže potrebu da se izjednače plaće općinskih i prekršajnih sudaca sa plaćama trgovačkih i upravnih sudaca, jer nema opravdanih razloga za postojanje razlika.
Vesna Sremac Šoštar naglašava da se plaće sudaca nisu mijenjale 20 godine.
Ivica Veselić smatra da bi plaća općinskog suca trebala biti 14.000,00 kn. Sudac trgovačkog suda koji ima 65 godina ima plaću 11.700,00 kn, što smatra sramotnim. Visina plaće direktno se odražava i na visinu mirovine. Isto tako, trebalo bi izjednačiti plaće županijskih sudaca s plaćama sudaca visokih (prekršajnog, trgovačkog i upravnog) sudova. Tri godine nije bilo imenovanja sudaca, što znači da nisu primljeni novi ljudi, a proračun je ostao isti. Zalaže se za agresivniji pristup u iznošenju ove problematike ministarstvu, postavlja se pitanje što će se poduzeti ukoliko se prijedlozi ne usvoje, jasno je da suci ne mogu štrajkati, ali mogu ne donositi odluke. Ministarstvu se može dati rok do nove proračunske godine, što je dovoljno vremena da se konačno urede sva pitanja u vezi plaća ali i drugih materijalnih prava svih sudaca.
Mile Soldo napominje da samo sucima nije vraćeno 6% plaće koja je bila oduzeta i u međuvremenu vraćena svima kojima se plaća isplaćuje iz proračuna.
Vesna Katarinčić smatra da se izjednačavanje plaća mora tražiti odmah, a povećanje sljedeće godine.
Kroz raspravu se iznosi da nominalni iznosi plaće nisu važni, jer ovise o prirezu, godinama staža itd. Situacija sa općinskim i prekršajnim sucima je akutna, na ovom Zboru se mora boriti za položaj tih sudaca, a UO UHS je već i prije aktualizirao potrebu izrade nacrta Zakona o plaćama, što može biti sljedeći korak. Važnosti ove teme pridonosi i činjenica da su suci Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ali i drugih općinskih sudova potpisali peticiju kojom zahtijevaju izjednačavanje plaća, a njihovi su zahtjevi podržani od predsjednika Vrhovnog suda RH. To ima svoju težinu i ne može se ignorirati.

Predlaže se donošenje zaključka da se na Zboru donese Deklaracija kojom se traži izjednačavanje plaća i vraćanje 6% plaće.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Na Zboru UHS će se predložiti donošenje Deklaracije o materijalnom položaju sudaca općinskih i prekršajnih sudova.

 


U vezi izbora predstavnika UHS u Zakladnom vijeću Zaklade dr. Jadranko Crnić, izvješćuje se prisutne da je do sada predstavnik UHS bio prethodni predsjednik Đuro Sessa, pa se predlaže da umjesto njega bude sadašnji predsjednik Damir Kontrec.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

U vezi izbora za zamjenika UHS, kao kandidata se predlaže sadašnjeg zamjenika Marina Mrčelu, koji prijedlog se jednoglasno podržava.

U vezi izbora 4 člana Nadzornog odbora kao kandidati se predlažu: Raul Dubravec, Josip Turkalj, Jadranka Travaš i Inga Vezmar Barlek.

U vezi izbora 1 člana Etičkog vijeća kao kandidat se predlaže Slavko Pavković.


Dovršeno u 16,00 sati.


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina