S T A T U T
UDRUGE HRVATSKIH SUDACA

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Udruga hrvatskih sudaca je dobrovoljni oblik udruživanja sudaca u Republici Hrvatskoj, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva, bez namjere stjecaja dobiti, podvrgavaju pravilima koja se uređuju ovim Statutom.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, izgledu pečata i znaku; o zastupanju; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima i načinu vođenja popisa članova, unutarnjem ustroju udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Zbora u slučaju isteka mandata; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge; stegovnoj odgovornosti članova; o priznanjima i nagradama; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.


II

NAZIV, SJEDIŠTE, IZGLED PEČATA I ZNAK UDRUGE


Članak 2.

Naziv Udruge je: UDRUGA HRVATSKIH SUDACA.

Skraćeni naziv Udruge je: UHS.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Zbor Udruge hrvatskih sudaca.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: ASSOCIATION OF CROATIAN JUDGES.


Članak 3.

Udruga hrvatskih sudaca je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Udruga hrvatskih sudaca je neprofitna pravna osoba.

Udruga se može učlanjivati i surađivati sa sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu po odluci Zbora UHS.


Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini je znak i oznaka sjedišta Udruge.

Znak Udruge čine tri istovjetne četvorine crvene boje, postavljene u piramidalnom rasporedu, u kojima su bijelom bojom ucrtani dijelovi vage.
U lijevoj i desnoj četvorini ucrtana su plitice vage, a u središnjoj istaknutoj četvorini je ucrtan jezičak vage, koji se u položaju apsolutne ravnoteže oslanja na vrh istokračnog trokuta crvene boje.


III

ZASTUPANJE UDRUGE


Članak 5.

Udrugu zastupa predsjednik.

Predsjednik može pojedine poslove zastupanja prenijeti na treće osobe.

U slučaju spriječenosti predsjednika, udrugu zastupa zamjenik predsjednika.


IV

PODRUČJE DJELOVANJA I CILJEVI UDRUGE


Članak 6.

Područje djelovanja udruge je zaštita i promicanje načela vladavine prava kao i načela pravne države.


Članak 7.

Ciljevi Udruge su:
1. promicanje i dosljedno poštivanje ustavnosti i zakonitosti kao vrhunskih pravnih i etičkih vrednota građanskog društva, te jačanje Republike Hrvatske kao pravne države,
2. očuvanje i jačanje neovisnosti sudbene vlasti,
3. zaštita dostojanstva sudaca i sudačkog poziva,
4. zalaganje za odgovarajući socijalni i materijalni status sudaca,
5. promicanje strukovnih interesa,
6. izobrazba sudaca.


Članak 8.

Ciljeve iz članka 6. Udruga ostvaruje:
1. stalnim zalaganjem za odgovarajući društveni i materijalni položaj sudaca,
2. djelotvornim sudjelovanjem u organizaciji sudbene vlasti, te u donošenju zakona i podzakonskih akata u svezi sa sudbenom vlašću,
3. suprotstavljanjem svim povredama Ustava i zakona Republike Hrvatske,
4. suprotstavljanjem svakom nezakonitom pozivanju na odgovornost sudaca zbog obavljanja sudačke dužnosti
5. organiziranjem seminara u svezi s primjenom zakona ili pojedinih zakonskih odredaba, kao i ostalih propisa,
6. povezivanjem i stručnom suradnjom s pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj,
7. povezivanjem i stručnom suradnjom s istovrsnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
8. izdavanjem stručnog časopisa, drugih publikacija i sredstava javnog komuniciranja (web stranica i sl.).


Članak 9.

Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.


V

JAVNOST RADA UDRUGE


Članak 10.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- putem medija,
- putem mrežne stranice udruge www.uhs.hr - priopćenjima za javnost tijela udruge,
- tiskovnim konferencijama.

Sjednice tijela Udruge otvorene su za javnost.

Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Udruge u slučajevima:
- kad se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu
- kad se to odluči na sjednici tijela zbog osobito važnih razloga predviđenih zakonom.


VI

ČLANSTVO I ČLANARINA U UDRUZI


Članak 11.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.


Članak 12.

Udruga vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke:

- osobno ime,
- OIB,
- datum rođenja,
- datum pristupanja udruzi
- kategorija članstva (redovni ili počasni član)
- datum prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.


REDOVNI ČLANOVI


Članak 13.

Redovnim članom Udruge mogu postati suci svih redovnih sudova u RH, kao i umirovljeni suci tih sudova.

Redovnim članom Udruge postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge nakon osobno potpisane izjave o pristupanju Udruzi. Izjava o pristupanju Udruzi pohranjuje se kod Upravnog odbora ogranka.


Članak 14.

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu izuzev sudaca u mirovini.

Zbor Udruge određuje visinu članarine .

Ogranku Udruge pripada 50 posto članarine, a preostalih 50 posto uplaćuje se u centralni račun Udruge


POČASNI ČLANOVI I POČASNI PREDSJEDNICI UDRUGE


Članak 15.

Počasnim predsjednikom ili počasnim članom Udruge može biti imenovana osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela razvoju i ugledu Udruge, poštivanju ustavnosti i zakonitosti, te jačanju Republike Hrvatske kao pravne države.

Počasni predsjednik može biti samo sudac za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti i funkcija počasnog predsjednika mu prestaje ako mu prestane sudačka dužnost izuzev ako sudačka dužnost prestaje zbog smrti ili odlaska u mirovinu.

O dodjeli statusa počasnog člana i počasnog predsjednika Udruge odlučuje Zbor Udruge.

Udruga može imati više počasnih članova i počasnih predsjednika.


VII

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA


Članak 16.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

1. sudjelovati u radu Udruge,
2. birati i biti birani u tijela Udruge,
3. pridržavati se Statuta i odluka Udruge,
4. čuvati i podizati ugled Udruge,
5. tražiti zaštitu od Udruge,
6. koristiti sve pogodnosti koje pruža članstvo u Udruzi,
7. biti redovito obavješćivani o radu Udruge i njenih tijela, kao i o materijalno-financijskom poslovanju Udruge,
8. provoditi odluke i zaključke tijela Udruge,
9. redovito plaćati članarinu udruzi.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:

1. razrješenjem od sudačke dužnosti osim u slučaju umirovljenja, ako umirovljeni sudac želi ostati član Udruge,
2. pisanom izjavom o istupanju iz Udruge,
3. smrću,
4. neplaćanjem članarine protekom tri mjeseca istekom godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena,
5. isključenjem iz Udruge.

Član Udruge može biti isključen iz Udruge ako prekrši odredbe Statuta ili Kodeksa sudačke etike ili kada svojim djelovanjem ugrozi ciljeve Udruge i njenog članstva, odnosno prouzroči ozbiljnu štetu.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.


VIII

UNUTARNJI USTROJ UDRUGE I MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE USTROJSTVENIH OBLIKA


Članak 18.

Udruga ima ustrojstvene oblike na području cijele Republike Hrvatske.

Ustrojstveni oblici Udruge su ogranci, koje osnivaju suci prekršajnih, općinskih, trgovačkih, upravnih i županijskog suda koji djeluju na području toga županijskog suda.

Suci na području županijskih sudova Splita, Rijeke, Osijeka i Zagreba mogu osnovati više ogranaka.

Ako na području jednog županijskog suda djeluje više ogranaka u smislu stavka 3. ovog članka, suci novoosnovanih sudova na području tog županijskog suda pristupaju jednom od ogranaka.

Odluku o pristupanju sudaca novoosnovanih sudova ogranku donosi Upravni odbor Udruge uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odbora ogranka kojem suci novoosnovanih sudova pristupaju.

Suci sudova nadležnih za čitavo područje Republike Hrvatske mogu osnivati posebne ogranke.

Upravni odbor Udruge ili suci jednog ili više određenih sudova mogu potaknuti osnivanje novih ogranaka Udruge, sukladno stavku 2. ovog članka.

Odluka o osnivanju ogranka Udruge stupa na snagu nakon što ju prihvati Upravni odbor Udruge.


Članak 19.

Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.


Članak 20.

Pravo i dužnost članova ogranka je raspravljati o svim pitanjima iz djelokruga rada i nadležnosti Udruge.

Upravni odbor može, uz prihod ogranka iz čl. 12. st. 2. ovog Statuta, odrediti pojedinim ograncima dodatna sredstva.


IX

TIJELA UDRUGE


Članak 21.

Stalna tijela Udruge su:
1. Zbor Udruge,
2. Predsjednik Udruge,
3. Upravni odbor,
4. Nadzorni odbor
5. Etičko vijeće,
6. Tajnik Udruge.

Članovi stalnih tijela Udruge biraju se na četiri godine.

Povremena tijela Udruge osniva Upravni odbor na prijedlog predsjednika Udruge. Povremena tijela su i Arbitražno i Stegovno vijeće.

U odluci o osnivanju povremenih tijela Udruge određuje se njihov djelokrug i vrijeme djelovanja. Mandat članova povremenih tijela ne može trajati dulje od mandata stalnih tijela Udruge.


1. ZBOR UDRUGE


Članak 22.

Najviše tijelo Udruge je Zbor Udruge.

Zbor Udruge čine predstavnici ogranaka. Svaki ogranak ima pravo na jednog predstavnika na svakih započetih deset članova.

Predstavnike ogranka bira Zbor ogranka.

Predstavnici ogranka mogu biti članovi upravnog odbora ogranka.


Članak 23.

Zbor Udruge može biti redovit i izvanredan.

Redoviti Zbor zasjeda najmanje jednom godišnje.

Zbor saziva predsjednik udruge najmanje petnaest dana prije održavanja. Odluka o sazivanju Zbora mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja.


Članak 24.

Izvanredno zasjedanje Zbora saziva predsjednik Udruge na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruge ili na zahtjev Upravnog odbora Udruge s prijedlogom dnevnog reda.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Zbor u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, sazvat će ga predlagatelji.

Na izvanrednom zasjedanju Zbora raspravlja se samo o pitanjima zbog kojih je sazvan izvanredni Zbor i po predloženom dnevnom redu.


Članak 25.

U slučaju isteka mandata predsjedniku Udruge Zbor Udruge saziva osoba koja je posljednja upisana za zastupanje u Registar udruga.

U slučaju ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne sazove redovit Zbor u smislu članka 23. Statuta do 31. prosinca godine u kojoj je redovit Zbor trebalo održati, Zbor Udruge saziva zamjenik predsjednika Udruge u roku od 30 dana.


Članak 26.

Predsjednici ogranka dužni su osigurati nazočnost predstavnika ogranka na Zboru.

Zbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Zbora.

Ukoliko Zboru nije nazočna polovina članova Zbora, novo zasjedanje Zbora saziva se u roku od 30 dana, s time da tada Zbor može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna jedna trećina predstavnika ogranka.


Članak 27.

Na Zbor Udruge mogu biti pozvane i sudjelovati u njegovom radu i druge osobe, bez prava glasa.

O radu Zbora vodi se zapisnik.

Zasjedanjem Zbora rukovodi radno predsjedništvo, koje predlaže predsjednik Udruge.

Zbor donosi odluke javnim glasovanjem. Odluke su pravovaljane ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih članova.

Iznimno od prethodnog stavka, Zbor Udruge odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova o donošenju Statuta, njegovih izmjena i dopuna, te o prestanku Udruge.

Zbor Udruge može odlučiti i o drugačijem načinu glasovanja o pojedinim pitanjima.

Poslovnikom o radu Zbora detaljnije se određuje način rada Zbora, izbor predsjednika Udruge, te druga pitanja u svezi s radom i glasovanjem na Zboru.


Članak 28.

Na redovnom zasjedanju Zbora Udruge:
1. utvrđuje program rada Udruge,
2. donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune,
3. donosi Poslovnik o radu Zbora,
4. bira predsjednika i zamjenika predsjednika Udruge,
5. bira i razrješava članove Nadzornog odbora,
6. odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
7.raspravlja o izvješćima predsjednika Udruge, Upravnog i Nadzornog odbora i Etičkog vijeća,
8.usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
9. usvaja godišnje financijsko izvješće,
10. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
11.donosi odluku o statusnim promjenama,
12.odlučuje o imenovanju počasnog predsjednika i počasnih članova Udruge, te o oduzimanju naslova počasnog predsjednika i počasnog člana Udruge,
13. odlučuje o dodjeli priznanja zaslužnim članovima i organizacijama,
14. imenuje listu od 10 člana za stegovna vijeća i listu od 10 člana za arbitražna vijeća,
15. odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Na izvanrednom ili redovnom zasjedanju Zbor Udruge odlučuje o prijevremenom razrješenju članova tijela koje je izabrao.


2. PREDSJEDNIK UDRUGE


Članak 29.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Zbor Udruge na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik udruge može biti ponovno biran više puta za redom.


Članak 30.

Predsjednika Udruge u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik.


Članak 31.

Zamjenik predsjednika i pet dopredsjednika čine Savjet predsjednika Udruge.

Prilikom imenovanja voditi će se računa o regionalnoj zastupljenosti i vrsti sudova.

Članovi Savjeta pomažu predsjedniku u radu i obavljaju poslove koje im povjeri.


Članak 32.

Predsjednik Udruge:
1. saziva sjednice Zbora i Upravnog odbora, te predlaže dnevni red,
2. provodi odluke Zbora i Upravnog odbora,
3. priprema i predstavlja program rada Udruge u javnosti i na skupovima u zemlji i inozemstvu,
4. nadzire rad odbora Udruge,
5. obavlja one poslove iz nadležnosti Upravnog odbora koji ne trpe odgađanje,
6. podnosi izvješće o svome radu Zboru i Upravnom odboru Udruge,
7. obavlja sve poslove Udruge iz svoje nadležnosti i poslove između sjednica Upravnog odbora na koje ga ovlasti Upravni odbor,
8. odgovoran je za materijalno financijsko poslovanje UHS-a,
9.dostavlja zapisnik s redovnog zasjedanja Zbora nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
10.sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
11.predstavlja Udrugu.


3. UPRAVNI ODBOR


Članak 33.

Upravni odbor Udruge je izvršno tijelo Zbora Udruge i za svoj rad odgovara Zboru.

Upravni odbor čini po jedan predstavnik svakog ogranka.

Predstavnik ogranka u Upravnom odboru je predsjednik ogranka ili član upravnog odbora ogranka, ili član ogranka kojeg odredi predsjednik ogranka.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Upravni odbor donosi pravovaljane odluke ukoliko je sjednici nazočna većina članova Upravnog odbora. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Upravni odbor sastaje se u pravilu jednom u dva mjeseca.

U slučaju spriječenosti sudjelovanja u radu na sazvanoj sjednici Upravnog odbora, predsjednik ogranka može pismeno ovlastiti predstavnika drugog ogranka da u njegovo ime sudjeluje u radu sjednice sa pravom glasa.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge.

U radu Upravnog odbora sudjeluju članovi Savjeta predsjednika, ali bez prava glasovanja, ukoliko nisu i članovi Upravnog odbora.


Članak 34.

Upravni odbor Udruge:
1. utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
2. odlučuje o načinu i provedbi programa rada utvrđenog na Zboru,
3. utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
4. podnosi Zboru godišnje izvješće o radu,
5. odlučuje o osnivanju ogranka,
6. organizira seminare i druge oblike izobrazbe sudaca,
7. bira tajnika i blagajnika Udruge, te na prijedlog predsjednika Udruge imenuje jednog ili više pomoćnika tajnika u tajništvu Udruge,
8. imenuje dopredsjednike Udruge,
9. brine o obavješćivanju članstva i javnosti,
10. osniva odbore na prijedlog predsjednika Udruge,
11. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti i svezi s radom Udruge,
12. odlučuje o promjeni sjedišta Udruge,
13. odlučuje o prijevremenom razrješenju tijela koja bira,
14. donosi odluku o sazivanju i održavanju konferencije članova Udruge, te rukovodi radom te konferencije,
15. imenuje i opoziva likvidatora Udruge.


4. NADZORNI ODBOR


Članak 35.

Nadzorni odbor Udruge ima pet članova. Bira se na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Udruge i njegov zamjenik, članovi Upravnog odbora i članovi Etičkog vijeća ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika Nadzornog odbora.


Članak 36.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora prema osobnoj procjeni na zahtjev ostalih članova toga Odbora ili na zahtjev predsjednika Udruge.

Sjednice Nadzornog odbora se održavaju najmanje jedanput godišnje.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova svih članova.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Zboru Udruge.


Članak 37.

Nadzorni odbor:
- pregledava cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje Udruge, te obavlja nadzor nad tim poslovanjem,
- provjerava pravilnost primjene propisa, odredaba ovoga Statuta i ostalih općih akata Udruge,
- upoznaje Upravni odbor sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom,
- podnosi izvješće o radu Zboru Udruge.


5. ETIČKO VIJEĆE


Članak 38.

Etičko vijeće se sastoji od tri člana iz redova redovnih članova Udruge.

Članove Etičkog vijeća imenuje Zbor udruge na mandat od četiri godine.

Članovi Etičkog vijeća između sebe biraju predsjednika Etičkog vijeća.


Članak 39.

Etičko vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova vijeća.


Članak 40.

Etičko vijeće:
- daje tumačenje Kodeksa sudačke etike,
- predlaže izmjene Kodeksa sudačke etike,
- daje tumačenje primjene Kodeksa sudačke etike na zahtjeve članova ili tijela Udruge,
- podnosi izvješća o svom radu Predsjedniku udruge i Zboru udruge.

Tumačenje Kodeksa sudačke etike dano po Etičkom vijeću obavezuje sve članove i tijela Udruge do drugačije odluke Zbora udruge.


Članak 41.

Predsjednik Etičkog vijeća sudjeluje u radu na sjednicama Upravnog odbora udruge i to bez prava glasa.


6. TAJNIK UDRUGE


Članak 42.

Tajnik Udruge:
1. brine o urednom vođenju članstva Udruge,
2. vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora Udruge,
3. obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsjednika Udruge, Upravnog i Nadzornog odbora Udruge.

Za svoj rad tajnik Udruge odgovara predsjedniku i Upravnom odboru Udruge.

Tajniku u radu pomažu pomoćnici tajnika koje imenuje Upravni odbor Udruge.

Tajnik i pomoćnici tajnika čine tajništvo Udruge.

Mandat tajnika i njegovih pomoćnika traje do opoziva.


7. OGRANCI UDRUGE


Članak 43.

Tijela ogranka su:
1. Zbor ogranka,
2. Predsjednik ogranka,
3. Upravni odbor ogranka.


Članak 44.

Zbor ogranka čine svi članovi Ogranka, a može biti redoviti i izvanredni.

Redoviti Zbor zasjeda najmanje jednom godišnje.

Zbor saziva predsjednik Ogranka najmanje 15 dana prije održavanja, a Odluka o sazivanju Zbora mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja.

Izvanredno zasjedanje Zbora saziva predsjednik Ogranka na zahtjev najmanje 1/3 članova ili Upravni odbor Ogranka s prijedlogom dnevnog reda.

Na izvanrednom zasjedanju Zbora raspravlja se samo o pitanjima zbog kojih je sazvan izvanredni Zbor i po predloženom redu.Članak 45.


Zasjedanje Zbora rukovodi radno predsjedništvo, koje predlaže predsjednik Ogranka.

O radu Zbora zapisnik vodi zapisničar, kojeg predlaže radno predsjedništvo.

Zbor donosi odluke javnim glasovanjem.

Zbor Ogranka odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Odredbe Poslovnika o radu Zbora UHS-a na odgovarajući način primjenjuju se i na rad Zbora Ogranka, izbor predsjednika Ogranka, te Upravnog odbora.


Članak 46.

Zbor ogranka bira na vrijeme od četiri godine pet članova upravnog odbora ogranka.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika, biraju članovi Upravnog odbora između sebe.

Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik ogranka.

Upravni odbor ogranka sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik ogranka.


X

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE


Članak 47.

Spor između članova Udruge postoji kad član poduzima radnje kojima se vrijeđaju članska prava drugog člana.

Sukob interesa u Udruzi postoji ako su prava i interesi člana Udruge kojima član može slobodno raspolagati u sukobu s ciljevima Udruge ili na njih negativno utječu te ako članovi imenovani u jedno tijelo Udruge budu imenovani u drugo tijelo Udruge.

O rješavanju sporova/sukoba interesa članova Udruge odlučuje Arbitražno vijeće sastavljeno od tri člana vijeća. Predsjednik Udruge određuje 2 člana Arbitražnog vijeća s liste izabranih članova arbitražnog vijeća, dok trećeg člana arbitražnog vijeća koji je ujedno i predsjednik vijeća određuju prethodno određena dva člana arbitražnog vijeća.

Arbitražno vijeće na odgovarajući način primjenjuje odredbe zakona kojim se uređuje mirenje.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.


XI

STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE


Članak 48.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju zbog povreda obveza i odgovornosti navedenih u članku 16. Statuta, osim iz točke 9. istog članka.

Stegovni postupak pokreće se na prijedlog stalnih tijela Udruge.

O rješavanju stegovne odgovornosti članova Udruge odlučuje Stegovno vijeće sastavljeno od tri člana vijeća. Predsjednik Udruge određuje 2 člana Stegovnog vijeća s liste izabranih članova vijeća, dok trećeg člana stegovnog vijeća koji je ujedno i predsjednik vijeća određuju prethodno određena dva člana stegovnog vijeća.

O odgovornosti Stegovno vijeće odlučuje nakon saslušanja člana protiv kojeg je prijedlog podnesen, a u postupku se na odgovarajući način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje vođenje stegovnog postupka protiv suca.

Stegovno vijeće može članu izreći opomenu ili ga isključiti iz Udruge.

Odluka Stegovnog vijeća je konačna.


XII

PRIZNANJA I NAGRADE


Članak 49.

Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, kao i drugim osobama zaslužnim za razvitak i promicanje ciljeva Udruge.

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Zbor Udruge na prijedlog Upravnog odbora Udruge.


XIII

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM


Članak 50.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretnine i druga imovinska prava koja je Udruga stekla u skladu s propisima i ovim statutom.


Članak 51.

Udruga stječe imovinu prihodima od:
1. članarine,
2. dobrovoljnih priloga,
3. darova,
4. dotacija,
5. sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija,
6. sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i drugih oblika izobrazbe sudaca,
7. sredstava ostvarenih izdavačkom djelatnošću,
8. ostalih prihoda u skladu s propisima.


Članak 52.

Imovinom Udruge upravljaju tijela Udruge na najsvrsishodniji način radi ostvarenja ciljeva Udruge.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom.

Naloge o raspolaganju imovinom daje predsjednik Udruge odnosno osoba koju ovlasti predsjednik Udruge, Zbor Udruge ili Upravni odbor Udruge.


Članak 53.

Kad u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni ovim Statutom.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Zboru na razmatranje i prihvaćanje.


XIV

PRESTANAK UDRUGE I IMENOVANJE I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE


Članak 54.

Udruga prestaje postojati odlukom Zbora ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Zbora Udruge sukladno statutu.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Zbora Udruge, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Zbora Udruge.


Članak 55.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Upravni odbor Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.


XV

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 56.

Statut je temeljni akt Udruge i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu ograncima.

Primjedbe i prijedloge ogranaka razmatra Upravni odbor, koji utvrđuje prijedlog Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna.


Članak 57.

Tumačenje odredaba ovog Statuta u ovlasti je Upravnog odbora.


Članak 58.

Zbor Udruge može ovlastiti Upravni odbor na donošenje pročišćenog teksta Statuta.


Članak 59.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a potpisuje ga predsjednik Udruge kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.