Zapisnik u Word formatu

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 28. studenog 2014. godine
u Zagrebu, Visoki upravni sud u Zagrebu, Frankopanska 16


NAZOČNI:

1. Predsjednik UHS-a: Đuro Sessa
2. Zamjenik predsjednika: Marin Mrčela
3. Dopredsjednici: Damir Kontrec, Predrag Dragičević, Vesna Katarinčić,
4. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
5. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
6. Za ogranak Šibenik: Ljudevit Zoričić
7. Za ogranak Vukovar: Željko Marin
8. Za ogranak Slavonski Brod: Stjepan Franić
9. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
10. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Krelja Tovarac
11. Za ogranak Prekršajnog suda Split: Miranda Gulišija Jurišić
12. Za ogranak Rijeka: Milena Ivančević
13. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
14. Za ogranak Trgovački i Upravni sud u Zagrebu: Vesna Sremec Šoštar
15. Za ogranak Karlovac: Ivan Perković
16. Za ogranak Velika Gorica: Ankica Jakovina
17. Za ogranak Zagreb I: Ante Galić
18. Za ogranak Varaždin: Karmela Sotošek
19. Za ogranak Sisak: Božena Perić
20. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
21. Za ogranak Split: Senija Ledić
22. Za ogranak Pula: Alenka Paus
23. Za ogranak Dubrovnik: Marija Donatović Dabelić
24. Za ogranak Općinskog suda Split: Ivana Bilušić

Započeto u 11,00 sati

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa otvara sjednicu te predlaže slijedeći


D N E V N I   R E D :

1. Izvješće o radu predsjednika UHS-a od održavanja sjednice UO UHS-a 12. rujna 2014. godine do 28. studenog 2014. godine
2. Pripremne radnje za održavanje Zbora UHS-a 2015. godine
3. Prijedlozi u svezi pripremnih radnji za izmjene Statuta UHS-a zbog reorganizacije pravosudnog sustava i stupanja na snagu Zakona o udrugama (NN 74/14)
4. Razno


Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Toč. 1. Dnevnog reda

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa upoznao je nazočne da je u svezi Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s 03. studenim 2014. godine uputio primjedbe i prijedloge Ministarstvu pravosuđa RH, a pri tome u svezi njegovog dopisa koji je bio proslijeđen ograncima nisu dostavljeni daljnji prijedlozi i primjedbe pojedinih ogranaka. Pri tome napominje da je o prijedlogu Nacrta istog Zakona raspravljala i Opća sjednica Vrhovnog suda RH, te su dijelom prihvatili iste zaključke, a prema njegovim saznanjima u završni tekst Nacrta Zakona unesen je prijedlog suca Općinskog suda u Krku Antona Hlača koji se odnosi na priznavanje prava na putne troškove sucima u pogledu putovanja između pojedinih ustrojstvenih jedinica istog suda.

U svezi Prijedloga Pravilnika o naknadama za dežurstvo sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika predsjednik UHS-a upoznaje nazočne da je isti nakon što je izrađen od strane Radne skupine UHS-a proslijeđen Ministarstvu pravosuđa, te ga je pomoćnica ministra pravosuđa Gordana Klarić upoznala s tim da je navedeni prijedlog prihvatljiv, ali se za isti moraju napraviti odgovarajući financijski izračuni. Predsjednica Ogranka UHS-a Zadar Jadranka Nižić Peroš napominje da je također imala određene kontakte u Ministarstvu pravosuđa, te je upoznata s tim da će sucima biti priznato pravo na naknadu u svezi obavljanja pasivnog dežurstva.

Povodom traženja Ministarstva pravosuđa da se od strane UHS-a dostave primjedbe i prijedlozi koji se odnose na izmjenu i dopunu organizacijskih propisa u pravosuđu, predsjednik UHS-a napominje da su isti prijedlozi dostavljeni, a isti se uglavnom temelje na prijedlozima koji su bili predmet ustavnih tužbi koje UHS pokrenuo u pogledu pojedinih propisa koji se tiču pravosuđa. U svezi donesenog Zakona o područjima i sjedištima sudova ističe se da prijedlozi UHS-a nisu usvojeni iako ih je najvećim dijelom prihvatila i Opća sjednica Vrhovnog suda RH, a u pogledu provedbe Zakona o područjima i sjedištima sudova predsjednik UHS upoznaje nazočne da su pojedini suci Općinskog građanskog suda u Zagrebu upućeni na radu u Ministarstvo pravosuđa radi pripreme provođenja reforme u pogledu pravosudnih tijela na području Zagreba.

Predsjednik UHS-a također upoznaje nazočne da je od strane predsjednika Vrhovnog suda RH imenovan u Radnu skupinu koja je zadužena za pripremu Prijedloga izmjena Zakona o pravosudnoj akademiji, te će se u okviru radne skupine s njegove strane zastupati prijedlog UHS-a koji su i predmet ocjene ustavnosti, te će se nastojati ispraviti nepravda u odnosu na sudske savjetnike koji su uslijed izmjene propisa izgubili uvjete za imenovanje za suca.

U pogledu preostalih aktivnosti nazočni se također upoznaju da je na sastanku Svjetske udruge sudaca koji je u studenom 2014. godine održan u Brazilu sudjelovala delegacija UHS-a u sastavu Đuro Sessa, predsjednik UHS-a Marin Mrčela, zamjenik predsjednika UHS-a i Damir Kontrec, dopredsjednik UHS-a, te je sa 2/3 glasova predsjednik UHS-a Đuro Sessa izabran za jednog od 6 dopredsjednika Svjetske udruge sudaca na mandat od 2 godine. Pri tome su nazočni također upoznati da Svjetska udruga sudaca ima 84 članova, predsjednica Svjetske udruge sudaca je iz Urugvaja, dok su preostali dopredsjednici iz Portugala, Francuske, Brazila, Australije i Južnoafričke Republike.

Članovi Upravnog odbora UHS-a jednoglasno prihvaćaju izvješće o radu predsjednika UHS-a za period od 12. rujna 2014. godine do dana održavanja sjednice.

Toč. 2. Dnevnog reda

Od strane Predsjednika UHS-a nazočni se pozivaju da dostave prijedloge u svezi održavanja Zbora Udruge hrvatskih sudaca 2015. godine, te Senija Ledić za ogranak Split i Ivanka Bilušić za ogranak Općinskog suda u Splitu predlažu da se Zbor održi na području Županijskog suda u Splitu, s tim da se u pogledu lokacije isti može održati u Supetru na otoku Braču, a u slučaju ukoliko je to komplicirano zbog prijevoza i drugih okolnosti, isti je moguće održati i u gradu Splitu.

Predsjednik Ogranka Zagreb I Ante Galić predlaže da se Zbor UHS-a održi u Splitu uz mogući izlet na otok Brač, a predsjednik UHS-a Đuro Sessa napominje da se troškovi održavanja Zbora u bitnoj mjeri povećavaju za ogranke u slučaju održavanja na otoku Braču zbog visokih troškova trajektnog prijevoza na relaciji Split - otok Brač.

Nakon provedene rasprave u svezi održavanja Zbora UHS-a 2015. godine donosi se slijedeći

z a k l j u č a k

Zbor Udruge hrvatskih sudaca održati će se 17. travnja 2015. godine na području Županijskog suda u Splitu u zajedničkoj organizaciji Ogranka Split, Ogranka Prekršajnog suda u Splitu i Ogranka Općinskog suda u Splitu s tim da će se točna lokacija održavanja Zbora odrediti naknadno od strane organizatora i predsjednika UHS-a.

Toč. 3. Dnevnog reda

Predsjednik UHS-a upoznaje nazočne da je donesen novi Zakon o udrugama (NN 74/14) koji je stupio na snagu dana 01. listopada 2014. godine, te je člankom 55. stavak 1. istog Zakona određeno da su udruge dužno uskladiti svoje Statute s istim zakonom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu istog zakona odnosno zaključno do 01. listopada 2015. godine. S obzirom da se Statut UHS-a donosi na Zboru UHS-a koji se održava jednom godišnje, te s obzirom na potrebu usklađenja Statuta s istim Zakonom, na osnovu prijedloga predsjednika UHS-a zadužuje se tajnik UHS-a Damir Palatinuš da obavi pripremne radnje za usklađenje Statuta sa Zakonom o udrugama, a članovi Upravnog odbora UHS-a eventualne prijedloge u svezi izmjene Statuta, posebno u pogledu reorganizacije pravosudnog sustava, mogu dostaviti Tajništvu UHS-a.

Toč. 4. Dnevnog reda

Konstatira se da je u Tajništvu UHS-a kao pripremni materijal za održavanje sjednice Upravnog odbora UHS-a dostavljeno više prijedloga koji se odnose na Metodologiju izrade ocjene sudaca i to od strane Vesne Sremac Šoštar kao predsjednice Ogranka Trgovačkog suda i Ustavnog suda u Zagrebu, Larise Smiljan Pervan kao članice Ogranka UHS-a Rijeka, te Tijane Kokić kao predsjednice Ogranka Zagreb III.

Od strane Vesne Sremac Šoštar obrazlaže se dostavljeni prijedlog od 17. studeni 2014. godine koji je sastavni dio radnih materijala sjednice Upravnog odbora UHS-a, te se nakon provedene rasprave zaključuje da se neće raspravljati o pojedinačnim prijedlozima za izmjenu Metodologije izrade ocjene sudaca iz razloga što bi istu u cijelosti trebalo izmijeniti, te će se daljnje radnje u svezi navedenog poduzeti nakon početka djelovanja novih Okvirnih mjerila za rad sudaca u praksi.

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa upoznaje nazočne da će se distribucija kalendara UHS-a za narednu godinu obaviti tijekom prosinca 2014. godine, u tom pravcu moli da se podaci o broju članstva dostave Tajništvu UHS-a, te moli da se u pogledu istog vodi računa da se isti distribuiraju samo za članove UHS-a.

Predsjednica Ogranka Varaždin Karmela Sotošek u svezi održavanja Zbora ogranka napominje da postoje problemi u osiguravanju kvoruma za donošenje odluka, u tom pravcu moli tumačenje da li se u pogledu rada Zbora ogranka glasovanje može vršiti online, a u svezi navedenog predsjednik UHS-a Đuro Sessa napominje da je isto u potpunosti u nadležnosti ogranka, te stoga od strane UHS-a u pogledu istog ne postoje nikakve zapreke za isto.

Ivan Perković iz Ogranka Karlovac u svezi donesenog Zakona o područjima i sjedištima sudova ukazuje na problem mogućeg premještaja sudaca unutar istog suda koji sada obuhvaćaju veći broj ustrojstvenih jedinica, a u svezi navedenog predsjednik UHS-a napominje da je na taj problem i pitanje ustavnosti premještaja sudaca UHS upozorio prilikom iznošenja svojih primjedbi na Nacrt Zakona o područjima i sjedištima sudova.

Predsjednik UHS-a upoznaje članove Upravnog odbora UHS-a da je u "Novom listu" objavljen članak u kojem se predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić uspoređuje s Vojislavom Šešeljem uz navod da je za Republiku Hrvatsku Turudić opasniji od Šešelja, u svezi navedenog Upravni odbor UHS-a izražava zgražanje takvim natpisom, te se predsjednik UHS-a zadužuje da u ime Upravnog odbora UHS-a izda odgovarajuće priopćenje u svezi objavljenog članka, te da se isto dostavi medijima.

Konstatira se da je od strane Ogranka Općinskog suda u Splitu Tajništvu UHS-a dostavljen dopis kojim se moli dodjela financijskih sredstava koja bi se koristila za rad ogranka, a sve s obzirom da se radi o novoustrojenom ogranku koji nema vlastita sredstva za rad iz razloga što za sada nisu izvršena odgovarajuće radnje u pogledu izrade pečata, otvaranja računa i sl.. Također se u svezi teško oboljele sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu Roberte Panđa predlaže dodjela odgovarajuće financijske pomoći u iznosu od 5.000,00 kn s obzirom na veliku razliku između plaće i naknade za bolovanje, u svezi navedenog član Upravnog odbora Ivica Veselić predlaže da se takva financijska pomoć odobri u iznosu od 10.000,00 kn. U svezi navedenog prijedloga donosi se

z a k l j u č a k

Sutkinji Roberti Panđa iz Općinskog građanskog suda u Zagrebu iz sredstava Udruge hrvatskih sudaca dodjeljuje se financijska pomoć u iznosu od 10.000,00 kn, Ogranku Općinskog suda u Splitu iz sredstava Udruge hrvatskih sudaca za potrebe organizacije i ustrojavanja novog ogranka dodjeljuju se financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

Zapisnik sastavio Tajnik UHS-a:

Damir Palatinuš