Zapisnik u Word formatu

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 27. travnja 2017.g
u Šibeniku


NAZOČNI:
1. Predsjednik UHS-a: Đuro Sessa
2. Zamjenik predsjednika: Marin Mrčela
3. Dopredsjednici: Vesna Katarinčić, Damir Kontrec, Miho Mratović i Predrag Dragičević,Marijan Bitanga
4.Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
5. Za Nadzorni odbor: Katarina Jukić
6. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
7. Za ogranak Šibenik: Ljudevit Zoričić
8. Za ogranak Vukovar: Irena Lenić
9. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
10. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Krelja Tovarac
11. Za ogranak Rijeka: Milena Ivančević
12. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
13. Za ogranak Trgovački sud u Zagrebu: Vesna Sremec Šoštar
14. Za ogranak Karlovac: Elma Kaleb Mamić
15. Za ogranak Velika Gorica: Nikola Ramušćak
16. Za ogranak Varaždin: Bojana Skenderović
17. Za ogranak Sisak: Ljiljana Milina
18. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
19. Za ogranak Split: Senija Ledić
20. Za ogranak Zagreb I: Ante Galić
21. Za ogranak Pula: Robert Fabris
22. Za ogranak Dubrovnik: Zoran Nikolić
23. Za ogranak Prekršajnih sudova Splitsko- Dalmatinske županije: Milan Grljušić
24. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić

Započeto u 19.00 sati

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa otvara sjednicu te predlaže slijedeći

D N E V N I R E D :

1. Završne pripreme u svezi održavanja Zbora UHS-a 28. travnja 2017.

2. Rasprava o izvješću o radu predsjednika UHS-a, Upravnog odbora UHS-a i Nadzornog odbora UHS-a

3. Razno.

Predsjednik Sessa dopunjuje Dnevni red i izvješćuje prisutne da je Hrvatska odvjetnička komora uputila UHS-u na znanje inicijativu, jer je u postupku izmjena Poslovnika Sabora RH, sa prijedlogom da se u te izmjene unese da Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora i Hrvatska udruga sudaca mogu imenovati svog predstavnika koji bi bio vanjski član Odbora za pravosuđe. Predlaže se da Upravni odbor prihvati inicijativu, i da se istoj pridruži i UHS.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Ovlašćuje se Upravni odbor da se pridruži inicijativi Hrvatske odvjetničke komore glede izmjena Poslovnika Sabora.

Prisutni se izvješćuju o potrebi izmjene Statuta UHS-a, jer postoji kontradikcija glede trenutka kada se postaje članom UHS u čl. 12. i čl. 13. Statuta, pa se mora uskladiti ovu pitanje na način da se odredi kako se točno postaje članom, eventualno bi se mogao spojiti tekst oba članka.
Nadalje, uočena je pojava da se članovi ispisuju a zatim ponovno upisuju u UHS, bilo je dovoljno takvih situacija da je zamijećeno te se ukazala potreba da se takve situacije reguliraju.
Kroz raspravu se iznose prijedlozi da se Statut izmijeni u pravcu da kad se netko ispiše pa ponovno upiše, o tome treba mišljenje dati Upravni odbor. No, na taj se način ograničava učlanjenje i iščlanjenje, a članstvo u UHS je dobrovoljno.

Senija Ledić ističe da ako se utvrdi da se pristup UHS temelji na zlouporabi a ne dobrovoljnosti, onda bi se moglo odbiti upis u UHS.
Ivica Veselić ističe da se ne bi smjelo olako preći preko nekih stvari, a radi izbjegavanja mogućih zlouporaba.
Damir Kontrec predlaže da se izmjene Statuta u tom pravcu za sada stave sa strane, jer o njima treba detaljnije promisliti, sa ograničavanjem se dobrovoljnost može narušiti,

Daje se na glasanje prijedlog promjene članka 12. i 13 Statuta na sljedeći način:

" Članak 12.

Udruga vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke :

- osobno ime,
- OIB,
- datum rođenja,
- datum pristupanja udruzi
- kategorija članstva (redovni ili počasni član)
- datum prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

REDOVNI ČLANOVI

Članak 13.

Redovnim članom Udruge mogu postati suci svih redovnih sudova u RH, kao i umirovljeni suci tih sudova.

Redovnim članom Udruge postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge nakon osobno potpisane izjave o pristupanju Udruzi. Izjava o pristupanju Udruzi pohranjuje se kod Upravnog odbora ogranka."


Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Usvaja se prijedlog promjene članka 12. i 13. Statuta UHS.


Vesna Katarinčić javlja se za riječ i iznosi da je odredbom čl. 15. Statuta UHS-a propisano je da :
"Počasnim predsjednikom ili počasnim članom Udruge može biti imenovana osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela razvoju i ugledu Udruge, poštivanju ustavnosti i zakonitosti, te jačanju Republike Hrvatske kao pravne države.
Počasni predsjednik može biti samo sudac za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti i funkcija počasnog predsjednika mu prestaje ako mu prestane sudačka dužnost izuzev ako sudačka dužnost prestaje zbog smrti ili odlaska u mirovinu.
O dodjeli statusa počasnog člana i počasnog predsjednika Udruge odlučuje Zbor Udruge.
Udruga može imati više počasnih članova i počasnih predsjednika. "
Predlaže da UO UHS donese zaključak kojim se prihvaća prijedlog i isti upućuje Zboru UHS-a radi dodjele statusa počasnog predsjednika UHS-a, dugogodišnjem predsjedniku UHS-a Đuri Sessi, a sa sljedećim razlozima:
Kolega Đuro Sessa, sudac VSRH -a, od 2004. pa do 2017. godine je u tri mandata obnašao je dužnost predsjednika UHS-a. Bio je 1991. godine, kao jedan od sudaca, član inicijativnog odbora za osnivanje Udruge hrvatskih sudaca i od tog dana do danas u udruzi je obavljao mnoge dužnosti od blagajnika, dopredsjednika, zamjenika predsjednika i predsjednika udruge .
Član je Savjetodavnog vijeća Europskih sudaca (Consultative Council of European Judges- CCJE) od dana osnivanja tog stalnog tijela Vijeća Europe te je i član Radne skupine tog tijela od 2008. koje ima zadatak pripremati nacrte akata CCJE-a, a na plenarnoj sjednici održanoj u Londonu 2015. izabran je za zamjenika predsjednika CCJE-a.
Na redovnoj skupštini Međunarodne udruge sudaca ( Internationl Association of Judges- IAJ) 2014. izabran je za dopredsjednika svjetske udruge sudaca koja okuplja preko 80 nacionalnih sudačkih udruga diljem svijeta, a mandat u istim svojstvu obnovljen mu je odlukom opće skupštine na sjednici u studenom 2016.
Sve vrijeme je bio i član različitih Radnih skupina osnovanih pri Ministarstvu pravosuđa radi izrade nacrta zakona kao što su primjerice, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o sudovima, Zakon o državnom sudbenom vijeću, Zakon o pravosudnoj akademiji .
Trenutno je član radnih skupina za izradu Zakona o parničnom postupku, Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Nadalje, član je ispitne komisije za polaganje Pravosudnog ispita u Ministarstvu pravosuđa te predavač na Pravosudnoj akademiji i drugim oblicima edukacije za suce i pravnike uopće te član predsjedništva Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, suradnik u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz predmeta Obiteljsko pravo i član Povjerenstva Ministarstva prosvjete i športa za tzv. program sudnice u razredu.
Arbitar je pri Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske komore na listi arbitara za sporove s međunarodnom elementom
U tijeku pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji bio je član pregovaračke skupine za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava i vođa podskupine za dio poglavlja koji se odnosi na pravosuđe a Ekspert je Organizacije za europsku sigurnost i suradnju- ured u Makedoniji.
Stalni je ekspert Vijeća Europe i EU i u tom svojstvu sudjeluje u brojim programima pomoći jačanju i razvoju sudbenih sustava u Rumunjskoj, Turskoj, Gruziji, Armeniji, Azarbejđanu i Ukrajini, Makedoniji.
Ovako bogatom pravničkom aktivnošću, a osobito zalaganjem za neovisno i samostalno sudstvo, pridonio je razvoju i ugledu UHS-s u na nacionalnoj , europskoj i svjetskoj razini, te u poštivanju ustavnosti i zakonitosti . Sigurno će i ubuduće, kao počasni predsjednik UHS-a, aktivno učestvovati u radu UHS-a i svojim autoritetom, znanjem i iskustvom i dalje doprinositi razvoju i ugledu UHS-a i poštovanju zakonitosti i ustavnosti te na taj način i jačanju Republike Hrvatske .
Prijedlog Vesne Katarinčić je jednoglasno usvojen.

Prisutni se izvješćuju da su zaprimljeni prijedlozi 4 Ogranka kojim se kao novog predsjednika UHS predlaže Damir Kontrec. Prijedlog je da se prihvati inicijativa i da Damir Kontrec bude predložen i od strane Upravnog odbora kao novi predsjednika UHS.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Upravni odbor za novog predsjednika UHS-a se predlaže kandidata Damira Kontreca.


Jadranka Nižić Peroš izvješćuje da će se Međunarodna konferencija održati u Zadru od 22. do 23. rujna, a doprinos UHS-a bi trebao iznositi 3.000,00 eura.

Donosi se

Z a k lj u č a k

UHS će kao učešće za Međunarodnu konferenciju u Zadru uplatiti iznos od 3.000 eura.


Dovršeno u 19.55 sati.


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina