Zapisnik u Word formatu

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 13. ožujka 2015.g
u Zagrebu, Visoki upravni sud u Zagrebu, Frankopanska 16

NAZOČNI:
1. Predsjednik UHS-a: Đuro Sessa i zamjenik predsjednika Marin Mrčela
2. Dopredsjednici: Damir Kontrec, Predrag Dragičević, Vesna Katarinčić,
3. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
5. Za ogranak Šibenik: Ljudevit Zoričić
6. Za ogranak Vukovar: Irena Lenić
7. Za ogranak Slavonski Brod: Mile Soldo
8. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
9. Za ogranak Osijek: Krunoslav Barkić
10. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Tovarac Krelja
11. Za ogranak Prekršajnog suda Split: Željka Matkov
12. Za ogranak Rijeka: Milena Ivančević
13. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
14. Za ogranak Trgovački sud u Zagrebu: Vesna Sremec Šoštar
15. Za ogranak Velika Gorica: Ankica Jakovina
16. Za ogranak Zagreb I: Ante Galić
17. Za ogranak Varaždin: Karmela Sotošek
18. Za ogranak Dubrovnik: Ante Šprlje
19. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
20. Za ogranak Split: Senija Ledić
21. Za ogranak Pula: Sonja Bulić
22. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Silvio Čović
23. Za ogranak Sisak: Ljiljana Milina


Započeto u 11,00 sati

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa predstavlja i pozdravlja novoizabranog predsjednika Ogranka Slavonski Brod Milu Soldo.
Predsjednik UHS-a Đuro Sessa otvara sjednicu te predlaže slijedeći


D N E V N I R E D :

1. Utvrđivanje prijedloga Statuta Udruge hrvatskih sudaca
2. Pripremne radnje za održavanje Zbora UHS-a 17. travnja 2015.
3. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.


Ad. 1.

Predsjednik Sessa uvodno pojašnjava da je donesen novi Zakon o udrugama, te da su sve udruge do 1.10.2015. obavezne uskladiti svoje statute. Statut UHS se donosi na Zboru, pa je potrebno da se prije Zbora pripremi prijedlog statuta, raspravi na Zboru te na Zboru i usvoji. Na prethodnom sastanku UO je formirana radna skupina koja je pripremila nacrt statuta. Predlaže se raspraviti radni tekst, koji prezentira tajnik Damir Palatinuš. Tajnik navodi da je trebalo unijeti obvezne dijelove statuta koje propisuje zakon, npr. odredbe o stegovnoj odgovornosti te postavljanje likvidatora.

U vezi čl. 1. - 13. Statuta nema primjedbi.

U vezi čl. 14. Ogranak Općinskog suda u Splitu je dostavio prijedlog izmjena na način da st.3. čl.14. glasi:

"Ogranku Udruge pripada 60 posto članarine, a preostalih 40 posto uplaćuje se u centralni račun Udruge. "

Silvio Čović dodatno pojašnjava predloženu izmjenu, jer je dosadašnje iskustvo pokazalo da postoji potreba da svake godine središnjica pomaže ogranak, pa da se to izbjegne i ne traži od središnjice financijska pomoć, predlaže se da poveća postotak članarine koji pripada ogranku.

Ogranak Zagreb III je dostavio svoje očitovanje kojim se protivi tom prijedlogu, jer je veća financijska odgovornost na središnjici, središnjica ima i veće troškove jer se na teret centralnog računa organizira Zbor te dosadašnju podjelu 50% ogranku a 50% središnjici smatra prikladnom i primjerenom.

Damir Kontrec iznosi da se radi o razlici u iznosu od 5 kn, zbog čega ne vjeruje da će se značajnije pomoći ograncima, no onda središnjica neće imati dovoljno novaca.

Ljudevit Zoričić smatra da se ta promjena može negativno odraziti na male ogranke jer neće moći tražiti pomoć od centralnog računa.

Predstavnici ogranaka se slažu sa iznesenim mišljenjima.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Članak 14. Statuta ostaje neizmjenjen.

U vezi čl. 15. - 17. Statua nema primjedbi.

U vezi čl. 18. st. 4. Statuta Senija Ledić navodi da je potrebno voditi računa o organizacijskim promjenama u pravosuđu, jer se postavlja pitanje kojem ogranku će članovi pristupiti kada se neki sudovi preustroje.

Kroz raspravu se zaključuje da članak 18. Statuta nije potrebno mijenjati.

U vezi čl. 19. - 20. Statuta nema primjedbi.

U vezi čl. 21. Statuta Ogranak Rijeka predlaže da se uvrste kao stalna tijela Savjet predsjednika i Zbor Ogranka. Ovo stoga jer se kao tijelo Udruge u čl. 21. Statuta navodi Zbor Udruge kao najviše tijelo, a Savjet predsjednika se spominje u čl. 31. Statuta.

Kroz raspravu se iznosi da ne treba posebno definirati Savjet predsjednika kao posebno stalno tijelo UHS, jer Upravni odbor ima savjetodavnu funkciju, pa je Savjet tehnički nepotreban.

Tijela udruge ne treba formalizirati, Savjet koristi predsjednik kada se za to ukaže potreba.

Povlači se prijedlog za izmjenu čl. 21. Statuta, tako da isti ostaje neizmijenjen.

U vezi čl. 22. Statuta prijedlog za izmjene je dostavio Ogranak Općinskog suda u Split kojim se predlaže izmjena st.2.čl.22. Statuta na način da isti glasi: "Zbor Udruge čine svi članovi Udruge.", a da se st. 3. i 4. brišu.

Silvio Čović obrazlaže da je prijedlog usmjeren na to da se potaknu svi članovi UHS da aktivno sudjeluju u radu udruge, to je i u skladu sa demokratičnosti, jača udrugu, zajedništvo i koheziju. Udruga ne smije biti sama sebi svrha a treba omogućiti svim članovima da sudjeluju, izjašnjavaju se i glasaju.

Tijana Kokić navodi da se kohezija ostvaruje kroz ogranak, zbor je kao skupština gdje mora biti delegata, ako bi na zboru sudjelovali svi članovi, to bi prouzročilo organizacijske probleme, nastavno se postavlja pitanje kako motivirati sve članove da na Zboru sudjeluju, osim toga, Zbor sa tako velikim brojem sudionika bi bio i skup, tehnički teško provediv jer se na zboru donose odluke, potrebno je organizirati glasanje, pa se prijedlog iz svih navedenih razloga ukazuje prvenstveno kao nepraktičan. Osim toga, kroz delegate se postiže reprezentativnost jer oni predstavljaju stavove svog Ogranka, a na upravnim tijelima Ogranka je da o svim temama o kojima će se raspravljati na zboru upoznaju svoje članove.

Stavlja se na glasanje prijedlog Ogranka Općinskog suda u Splitu da se izmjeni čl. 22. Statuta na predloženi način.

Za: jedan
Suzdržanih: nema
Protiv: dvadesetičetiri.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Ne prihvaća se prijedlog Ogranka Općinskog suda u Splitu za izmjenu čl. 22. Statuta.

Na čl. 23. - 25. Statuta nema primjedbi.

U vezi čl. 26. Statuta Ogranak Općinskog suda u Splitu je dostavio prijedlog da se izmjeni st. 1. i 2. čl. 26. na način da isti glasi: "Predsjednici ogranka dužni su osigurati nazočnost članova ogranka na Zboru. Zbor pravovaljano odlučuje ako mu prisustvuje najmanje jedna trećina njegovih članova."

Obzirom da su ove izmjene bile u vezi sa predloženim izmjenama čl. 22. Statuta, a te izmjene nisu prihvaćene, prijedlog se povlači.

U vezi sa čl. 27. Statuta Ogranak Općinskog suda u Splitu dostavio je prijedlog da se izmjeni st. 3. i 4. Statuta na način da isti glasi:

"Zasjedanjem Zbora rukovodi radno tijelo od tri člana koje se bira na svakoj sjednici Zbora iz redova članova Zbora. Izabrano radno tijelo među sobom određuje predsjedavajućeg.

Zbor donosi odluke javnim glasovanje, osim o izboru članova tijela Udruge kada odlučuje tajnim glasanje. Odluke su pravovaljane ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih članova."

Kroz diskusiju se ističe da je način rada Zbora određen Poslovnikom o radu Zbora, da su u njemu odredbe o načinu glasanja i izboru radnog tijela te da nije potrebno iste odredbe unositi i u Statut.

U vezi sa čl. 29. Statuta Ogranak Općinskog suda u Splitu dostavio je prijedlog izmjena st.2. čl.29. na način da isti glasi: "Predsjednik udruge može biti ponovno biran. Mandat predsjednika udruge je ograničen na dva uzastopna mandata. "

Predstavnik Ogranka Općinskog suda Split nadopunjuje prijedlog na način da se unese odredba da stupanjem na snagu novog statuta svim osobama koje obnašaju funkcije u UHS prestaju mandati te da se u roku 3 mjeseca provedu novi izbori za sve funkcije.

Tijana Kokić ističe da su svi članovi dobrovoljno sudjeluju u radu UHS, da su svi jednaki UHS je dobrovoljna, neprofitna udruga građana, i ako članovi žele istog predsjednika više puta, nema opravdanih razloga da se to ograniči.

Stavlja se na glasanje prijedlog Ogranka Općinskog suda u Splitu da se izmjeni čl. 29. Statuta na predloženi način.

Za: jedan
Suzdržanih: nema
Protiv: dvadesetičetiri.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Ne prihvaća se prijedlog Ogranka Općinskog suda u Splitu za izmjenu čl. 29. Statuta.

Na čl. 30. - 43. Statuta nema primjedbi.

Ogranak Rijeka dostavio je prijedlog da se razrade odredbe o Zboru Ogranka te se utvrđuje tekst odredbi 44. i 45. Statuta na način da glase:

"Članak 44.
Zbor ogranka čine svi članovi Ogranka, a može biti redoviti i izvanredan.

Redoviti Zbor zasjeda najmanje jednom godišnje.

Zbor saziva predsjednik Ogranka najmanje petnaest dana prije održavanja a Odluka o sazivanju Zbora mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja.

Izvanredno zasjedanje Zbora saziva predsjednik Ogranka na zahtjev najmanje jedne trećine članova ili Upravni odbor Ogranka s prijedlogom dnevnog reda.

Na izvanrednom zasjedanju Zbora raspravlja se samo o pitanjima zbog kojih je sazvan izvanredni Zbor i po predloženom dnevnom redu.

Članak 45.

Zasjedanjem Zbora rukovodi radno predsjedništvo, koje predlaže predsjednik Ogranka,.

O radu Zbora zapisnik vodi zapisničar, kojeg predlaže radno predsjedništvo.

Zbor donosi odluke javnim glasovanjem.

Zbor Ogranka odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Odredbe Poslovnika o radu Zbora UHS-a na odgovarajući način primjenjuju se i na rad Zbora Ogranka, izbor predsjednika Ogranka te Upravnog odbora. "

Donosi se

Z a k lj u č a k

Prihvaća se prijedlog Ogranka Rijeke za dopunu odredbi Statuta na predloženi način.

U vezi čl. 54. Statuta, predlaže se da likvidatora određuje Upravni odbor a ne Zbor, jer bi u protivnom u slučaju promjene likvidatora trebalo svaki puta sazivati Zbor.

Ante Galić ističe da nema dopredsjednika iz redova specijaliziranih sudova, predlaže da se uzme u obzir obzirom je predviđeno čl. 31. Statuta.

Predsjednik Sessa zaključno navodi da će se pripremiti tekst novog statuta, tekst će se jezično urediti, a onda dostaviti delegatima, da budu upoznati sa sadržajem kako bi na Zboru mogli o prijedlogu raspravljati.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Prihvaća se prijedlog Statuta sa svim izmjenama, a konačni tekst sastavit će se prije Zbora.

Ad 2.

Senija Ledić izvješćuje nazočne da su pripreme za Zbor u tijeku, sudionici će biti smješteni u hotelu Soline u Brelima, dolazak je predviđen oko podneva, a za 14 h je planiran izlet u Imotski, a nakon toga večera. Poslije Zbora planiran je ručak u hotelu.

Predlaže se kao goste pozvati ministra pravosuđa, predsjednika DSV, predsjednika Vrhovnog suda RH te predsjednike svih sudova iz tog područja.

Ante Galić iznosi da se u isto vrijeme održava savjetovanje pravnika "Petar Simonetti" u Poreču, da predlaže da se ubuduće vodi računa o datumu održavanja Zbora kako bi kolege mogli sudjelovati na oba događaja.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Prihvaća se plan organizacije Zbora UHS za 2015. g.

Ad 3.

Predsjednik Sessa izvješćuje prisutne da je svim Ograncima poslan prijedlog izmjena Zakona o Državnom sudbenom vijeću, dva Ogranka su dostavila svoje mišljenje, te je Ministarstvu pravosuđa poslano očitovanje.

Primjedbe na prijedlog izmjena Zakona o DSV su prihvaćene na općoj sjednici Vrhovnog suda RH.

Predsjednik Sessa poziva da se stave prijedlozi ukoliko je potrebno još nešto poduzeti, odnosno, problematizirati još neke odredbe.

Kroz raspravu članovi UO ukazuju na više razina problema, glede načela razmjerne zastupljenosti, postavlja se pitanje da li to vrijedi kao univerzalno načelo, za sve sastave DSV ili samo za jedan mandat sastava DSV.

Ogranak Rijeka podsjeća da su već prije ukazivali na problem teritorijalne zastupljenosti jer su u DSV-u uvijek su članovi iz Splita i Zagreba, ali ne i iz drugih gradova.

Članovi UO imaju generalni stav da je potrebno mijenjati Zakon o DSV, na način da se osigura da nisu uvijek članovi iz istih sredina.

Sljedeći je problem, na koji ukazuje Ante Galić, da su predstavnici specijaliziranih sudova podzastupljeni, jer obzirom na njihov broj u cjelokupnom sudačkom korpusu, imaju samo jednog predstavnika, a gledano matematički, trebali bi imati najmanje dva predstavnika.

Zamjenik predsjednika Marin Mrčela, ukazuje da se izbor moraju odvijati na demokratski, transparentni način, ne rukovodeći se parcijalnim interesima, u tom kontekstu zakon to neće promijeniti dok se ne primijeni stav ljudi koji sudjeluju.

Ističe se potreba da se potreba o izmjenama Zakona o DSV raspravi na zboru, i u tom kontekstu oblikuje strateški dokument.

Ogranak Pula predlaže da se uvrste odredbe o predstavljanju kandidati, kako bi suci znali kako kandidati razmišljaju, pa bi svaki kandidat mogao doći do izražaja svojim radom, karijerom, moralnim načelima. Stoga je potrebno riješiti kao će suci znati za koga glasaju.

Problem je u tome što suci ne poznaju kandidate, zbog čega bi bilo korisno da se njihovi životopis objave, a predsjednik Sessa podsjeća da je postojeći koncept najviši mogući demokratski standard, promatrano i u komparaciji sa drugim državama.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Zadužuje se predsjednika UO da sastavi dopis ministru pravosuđa kojim bi ga upoznao sa svim primjedbama o kojima je UO raspravljao na današnjem sastanku u vezi Zakona o DSV, a posebno u svezi sigurnosne provjere, pitanja zastupljenosti vrste sudova u sastavu DSV-a, pitanja zastupljenosti sudova s obzirom na područnu zastupljenost i poznavanje kandidata.

Izvješćuje se prisutne da je na web stranici UHS objavljeno izvješće o stanju pravosuđa u državama članicama EU, rezultati tog izvješća prezentirani su na pogrešan i zlonamjeran način, podaci su izvučeni iz konteksta pa je stvorena negativna percepcija u javnosti. Predsjednik UHS je u televizijskoj emisiji sudjelovao kao gost i dao drugačije, pozitivno viđenje tih rezultata.

Ante Šprlje predlaže da predsjednici sudova prezentiraju rezultate medijima te da se na taj način javnost upozna što i koliko sudovi rade čime bi se utjecalo na pozitivnu percepciju pravosuđa.

Tajnik predlaže da se odredi primjereni honorar suradnici koja mu pomaže u tehničkom dijelu obavljanja poslova u iznosu od 400 kn mjesečno neto.

Prijedlog je prihvaćen, te se donosi

Z a k lj u č a k

Djelatnici Općinskog suda u Daruvaru Kseniji Šimala za obavljanje administrativnih poslova u Tajništvu UHS-a odobrava se naknada u iznosu od 400 kn mjesečno neto.

Vesna Sremac Šoštar podsjeća na inicijativu Ogranka trgovačkog i upravnog suda u Zagrebu da se izmjeni Metodologija.

Formira se radna skupina u sastavu Tijana Kokić, Senija Ledić i Vesna Sremac Šoštar koje se zadužuje da pripreme prijedloge za izmjenu Metodologije ocjenjivanja sudaca.

Zaključno se predlaže da nije potrebno održati još jedan sastanak UO prije datuma održavanja Zbora.

Dovršeno u 12,50 h.

Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina