Zapisnik u Word formatu

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 12. rujna 2014.g
u Zagrebu, Visoki upravni sud u Zagrebu, Frankopanska 16


NAZOČNI:

1. Predsjednik UHS-a: Đuro Sessa
2. Dopredsjednici: Marin Mrčela, Damir Kontrec, Predrag Dragičević, Vesna Katarinčić, Miho Mratović
3. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
5. Za ogranak Šibenik: Ljudevit Zoričić
6. Za ogranak Vukovar: Irena Lenić
7. Za ogranak Slavonski Brod: Slavica Poličić
8. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
9. Za ogranak Osijek: Krunoslav Barkić
10. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Krelja Tovarac
11. Za ogranak Prekršajnog suda Split: Miranda Gulišija Jurišić
12. Za ogranak Rijeka: Lana Hess Vukoša
13. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
14. Za ogranak Trgovački i Upravni sud u Zagrebu: Vesna Sremec Šoštar
15. Za ogranak Karlovac: Elma Kaleb Mamić
16. Za ogranak Velika Gorica: Ankica Jakovina
17. Za ogranak Zagreb I: Ante Galić
18. Za ogranak Varaždin: Karmela Sotošek
19. Za ogranak Sisak: Snježana Mrkoci
20. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
21. Za ogranak Split: Senija Ledić
22. Za ogranak Pula: Alenka Paus

Započeto u 11,00 sati

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa otvara sjednicu te predlaže slijedeći


D N E V N I R E D :

1. Rasprava o eventualnom poduzimanju radnji UHS-a povodom Odluke Ustavnog suda RH od 18. srpnja 2014. kojim je ukinut članak 4. stavak 2. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
2. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
3. Rasprava o konačnom Prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova Ministarstva pravosuđa RH iz srpnja 2014.
4. Rasprava o inicijativi sudaca Općinskog suda u Splitu za ustrojavanje novog ogranka Udruge hrvatskih sudaca - Ogranak Općinskog suda u Splitu
5. Prijedlozi UHS-a u svezi izmjena i dopuna organizacijskih propisa u pravosuđu u sklopu provedbe projekta Reorganizacije pravosudnog sustava
6. Razno.


Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Toč. 1. Dnevnog reda

Predsjednik Đuro Sessa izvješćuje nazočne o prijedlogu kolegice Larise Smiljan Pervan koji prijedlog je dostavljen putem maila a odnosi se na odluku Ustavnog suda RH od 18.7.2014. kojom je ukinut čl. 4. st. 2. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Poziva se predstavnicu Ogranka Rijeka da usmeno obrazloži prijedlog.

Lana Hess Vukoša, Ogranak Rijeka, iznosi da prema njihovom mišljenju ima elemenata za eventualnu mogućnost da suci potražuju isplatu u odgovarajućim postupcima zbog činjenica da im se od 1.4.2014. isplaćuje umanjena plaća na temelju Odluke o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika od 7.3.2014. Odluka je neustavna upravno iz razloga jer je donesena na temelju ukinute odredbe Zakona, kao i iz razloga jer je i o njoj, jednako kao i u ukinutoj odredbi Zakona, o plaćama sudaca odlučivalo tijelo izvršne vlasti (Vlada) a ne tijelo zakonodavne vlasti (Sabor). Kako pak neustavna Odluka ne može predstavljati osnovu za umanjivanje plaće sudaca, zaključuju se da se sucima od 1.4.2014. potpuno neutemeljeno isplaćuje umanjena plaća, a to predstavlja osnovu za zahtijevanje prava pred nadležnim tijelima. Nadalje se predlaže , ukoliko se ovaj prijedlog usvoji, sastaviti zajednički obrazac ili tužbu odnosno zahtjev za mirno rješenje spora, te prepustiti svakom sucu da odluči da li će tražiti razliku plaće.

Predsjednik Đuro Sessa upozorava da moramo biti sigurni da je zahtjev osnovan i od kojeg točno datuma, a problem je u tome što je Uredba iz 2009. ostala na snazi dok je Ustavni sud dao rok do 15.12.2014. da Vlada zakonom uredi plaće sudaca, no odluka Ustavnog suda RH je u tom dijelu nedorečena. Ostaje i pitanje što sa Uredbama iz prijašnjih godina kojima je Vlada mijenjala plaće sudaca, jer i one su tom logikom neustavne.

Predlaže se proanalizirati relevantne odredbe odnosno pričekati daljnje odluke Vlade RH u provedbi odluke Ustavnog suda RH.

Toč.2. Dnevnog reda

Karmela Sotošek obrazlaže prijedlog Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca nacrt kojeg je dostavljen Ograncima putem maila.

Posebno se ističe da se puno vremena troši na pasivna dežurstva tijekom kojih sudac mora biti u svakom trenutku na raspolaganju i očekivati da bude pozvan, te da mora prema tome prilagoditi svoj privatni i obiteljski život.

Kroz raspravu se ističe da je problem zakonodavca koji zahtijeva od sudaca da budu pasivno dežurni te se dežurstvo mora adekvatno i platiti, dok se s druge strane mogu pronaći takva zakonska rješenja koja ne zahtijevaju pasivna dežurstva, pa bi otpalo i pitanje plaćanja.

Predsjednik Đuro Sessa ističe da je potrebno definirati vremensko trajanje pripravnosti uz navođenje točne satnice.

Stavlja se na glasanje tekst prijedloga Pravilnika uz nadopunu definiranja vremenskog trajanja pripravnosti.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Donosi se

Z a k lj u č a k

UO UHS će tekst prijedloga Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika dostaviti Ministarstvu pravosuđa, a sukladno zaključku sa Zbora UHS iz travnja 2014.


Toč. br.3. Dnevnog reda

Dopredsjednik UHS Damir Kontrec iznosi da je Ministarstvo pravosuđa dostavilo prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova koji je raspravljen na općoj sjednici Vrhovnog suda RH, te je odbijen jer nisu vidljivi kriteriji po kojima se određivalo nadležnosti drugostupanjskih sudova, nije jasna koncepcija niti kako će to funkcionirati, sljedom čega je tekst nepodoban za raspravu.

Predlaže se zauzimanje stava da prijedlog nije dovoljno kvalitetan te da se dopuni sa primjedbama koje su danas iznesene, uz uvažavanje specifičnosti i naglasak da je reformu potrebno raditi postupno.

Na prijedlog Zakona primjedbe su dostavili Ogranci iz Đakova i Splita.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Zadužuje se predsjednika UHS da obavijesti ministra pravosuđa o zaključcima u vezi primjedbi i prijedloga na konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova.


Toč. 4. Dnevnog reda

Predsjednik Đuro Sessa izvješćuje nazočne da je zaprimljen dopis grupe sudaca sa Općinskog suda u Splitu sa inicijativom da se osnuje novi ogranak UHS - Ogranak Općinskog suda u Splitu, te je dostavljen zapisnik sa sastanka održanog 7.7.2014. na kojem su nazočni suci jednoglasno donijeli odluku o osnivanju novog ogranka. Inicijativu je potpisalo 27 sudaca.
Predsjednik upravnog suda u Splitu obavijestio je da se pridružuju inicijativu sudaca iz Splita.
Senija Ledić iznosi zaključke Upravnog odbora Ogranka Split (donesene na sjednici od 10. rujna 2014. godine) u vezi s točkom 4. Dnevnog reda odnosno Inicijativom sudaca Općinskog suda u Splitu o osnivanju novog ogranka UHS-a, činjenice koje je UO Ogranka imao na umu pri donošenju zaključaka, razloge zaključaka i prijedloge daljnjeg postupanja.

U donošenju svojih zaključaka UO Ogranka Split imao je na umu činjenicu da Općinski sud u Splitu, prema Godišnjem rasporedu poslova za 2014. godinu, broji 72 suca. Od toga su 30 sudaca članovi UHS-a (popis članstva vodi UO Ogranka i dostavljen je Tajništvu UHS-a). Inicijativu za osnivanju novog ogranka potpisalo je 27 sudaca od kojih su 12 članovi UHS-a, a 15 njih to nije. UO Ogranka također je vodio računa i o činjenici da ostali područni općinski sudovi na njihovom području imaju oko 30 sudaca od kojih su 25 članovi UHS-a, a sve povezano s najavljenim spajanjem područnih općinskih sudova u jedan općinski sud na području našeg županijskoga suda.

Zaključci UO Ogranka Split:

1. Upravni odbor Ogranka Split UHS-a se u načelu ne protivi osnivanju Ogranka UHS koji bi uključivao suce Općinskog suda u Splitu, ali pod uvjetima iz Statuta UHS-a i Zakona o udrugama.
2. Inicijativu za osnivanje novog ogranka koji bi uključivao suce Općinskog suda u Splitu ne mogu dati suci tog suda koji nisu članovi UHS-a, već samo suci Općinskog suda u Splitu koji su članovi UHS-a, i to većinom glasova sudaca toga suda koji su članovi UHS-a.
3. Uputiti članove inicijativnog odbora odnosno suce koji su podnijeli prijedlog za osnivanje novog ogranka na gornji pravni okvir vezan uz osnivanje novog ogranka;

ili

odbaciti inicijativu sudaca koji nisu članovi UHS-a, a odbiti inicijativu manjinskog dijela članova UHS-a za osnivanje novog ogranka.

Nastavno iznosi razloge koje UO Ogranka ima u vezi sa spomenutim zaključcima:

1. Statut UHS-a je podzakonski akt i njegove odredbe valja tumačiti u duhu zakonskog akta, kao akta više pravne snage, na kojemu se on, kao akt niže pravne snage, temelji, a materijalnopravni propis koji uređuje matično područje udruga je Zakon o udrugama. Zaključak UO Ogranka Split prema kojemu inicijativu za osnivanje novog ogranka mogu valjano podnijeti samo suci članovi UHS-a je skladu sa Zakonom udrugama (članak 8.) prema kojemu unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova udruge, što isključuje treće osobe izvan kruga udruge, u konkretnom slučaju suce koji nisu članovi UHS-a. Osim toga, iako Statut UHS-a sadrži određenu terminološku nedosljednost jer za suce rabi nazive "član" (članak 1. točka 8. u vezi sa člankom 2. stavkom 1., članak 16., članak 18., članak 22., članak 24. Statuta…) i "suci" (članak 19. Statuta), UO Ogranka Split smatra da kada Statut rabi termin "suci", tada ima u vidu samo suce koji su članovi UHS-a jer se u skladu sa člankom 1. točka 8. Statuta UHS-a istim uređuju prava i obveze članova, a ne i sudaca koji nisu članovi UHS-a, dok je osnivanje ogranka pravo članova vezano uz unutarnji ustroj Udruge (članak 19. u vezi sa člankom 1. točka 9. Statuta). Osim toga, o svim pitanjima iz djelokruga rada i nadležnosti Udruge, u što spada i unutarnji ustroj, raspravljaju samo članovi ogranka u skladu s odredbom članka 24. stavka 1. Statuta.

2. U odnosu na zaključak prema kojemu inicijativu za osnivanje novog ogranka koji bi uključivao suce Općinskog suda u Splitu može valjano podnijeti samo većina članova UHS-a koji dolaze iz reda sudaca Općinskog suda u Splitu, razlozi su:

Statut UHS-a je po pitanju osnivanja ogranaka u smislu odredbe članka 19. podnormiran i ne sadrži odredbu o tome kojom većinom bi suci članovi jednog ogranka mogli odlučivati o izdvajanju u zaseban ogranak. Međutim, UO Ogranka Split smatra da je to većina sudaca koji su članovi UHS-a iz reda sudaca suda koji se izdvaja u zaseban ogranak jer natpolovičnu većinu glasova Statut predviđa kod odlučivanja Etičkog vijeća (članak 39 b. Statuta), pa bi istu valjalo primijeniti i u slučaju iz članka 19. Statuta. Osim toga, UO Ogranka Split smatra da je takvo tumačenje u skladu sa smislom Statuta i dosadašnjom praskom UHS-a kod osnivanja novih ogranaka jer u tumačenju odredbe članka 19. Statuta, UO Ogranka Split smatra da suci jednog suda mogu biti samo u jednom ogranku, a ne "rasuti" u više ogranaka jer samo na taj način djelujući mogu ostvarivati ciljeve Udruge (članci 8. i 9. Statuta). U tom bi smislu odluka većine članova UHS-a iz reda sudaca Općinskog suda u Splitu o osnivanju novog ogranka vezivala sve suce tog suda. Napominje se da je u raspravi na sjednici UO Ogranka Split navedeno da suci nijednog suda u RH nisu članovi različitih ogranaka UHS-a, već samo istog.

3. Prijedlogom pod točkom 3. Zaključaka UO Ogranka Split omogućilo bi se svim sucima koji su članovi UHS iz rada sudaca Općinskog suda u Splitu sudjelovati u odlučivanju o unutarnjem ustrojstvu UHS-a jer je to njihovo pravo i dužnost u skladu s odredbom članka 24. Statuta UHS-a što je osobito važno jer je jedan dio ove kategorije sudaca izrazio nezadovoljstvo i ogorčenje zbog zaobilaženja u odlučivanju o osnivanju novog ogranka uz najave istupanja iz UHS-a. Osim toga, omogućilo bi se sucima Općinskog suda u Splitu koji nisu članovi UHS-a pristupiti UHS-u i sudjelovati u odlučivanju o unutarnjem ustroju UHS-a. Ujedno bi svim sucima bila poslana poruka da ista pravila vrijede za sve suce na jednak način što bi pridonijelo ugledu naše Udruge među sucima.

Zamjenik predsjednika UHS Marin Mrčela upućuje na čl. 19. Statuta koji govori da suci mogu osnovati ogranak a ne isključivo članovi UHS te se ne zahtijeva nikakva kvalificirana većina. Smatra da se Statut mora tumačiti teleološko, obzirom na različitu terminologiju (suci i članovi).
Kroz raspravu se iznose prijedlozi da bi bilo korisno sazvati Zbor Ogranka Split i pozvati predsjednika UHS gdje bi se članovi izjasnili glede svojih stavova i mišljenja, raspravio način osnivanja ogranaka na području Splita, a na Zbor bi trebalo pozvati i sve koji su bili za inicijativu. Potrebno je naglasiti da UHS mora funkcionirati homogeno, a problem se mora riješiti praktično a ne proceduralno, bez inzistiranja na tumačenju Statuta. Postavlja se i pitanje modaliteta funkcioniranja UHS, a svakako ne treba zanemariti i broj sudaca koji su potpisnici inicijative.
Vesna Katarinčić predlaže da se na današnjem sastanku glasa o inicijativi na način da se nazočni izjasne da li se podržava inicijativa i dopušta osnivanje novog ogranka.

Stavlja se na glasanje prijedlog sudaca Općinskog suda u Splitu da se dopusti osnivanje novog ogranka - Ogranaka Općinskog suda u Splitu.

Utvrđuje se da je troje glasalo protiv, jedan je suzdržan, a 22 je glasalo za.

Donosi se

Z a k lj u č a k


Dopušta se osnivanje novog ogranka UHS - Ogranak Općinskog sud u Splitu.

R a z n o

Predsjednik Đuro Sessa izvješćuje nazočne da je zaprimljen dopis ministra kojim obavještava UHS da se donose izmjene zakona u području organizacije pravosuđa te se poziva na davanje mišljenje. Predlaže se prihvatiti inicijativu i dostaviti očitovanje te ukazati da su određene odredbe zakona neustavne i da je potrebno prvo to riješiti.
Vesna Sremac Šoštar predlaže da se u sklopu tog očitovanja predloži donošenje posebnog Zakon o sudskim savjetnicima jer se sudski savjetnici spominju samo u dva članka Zakona o sudovima, a oni su važan dio pravosuđa te bi trebalo njihovu ulogu i položaj bolje regulirati.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Zadužuje se predsjednika UHS da se obrati ministru pravosuđa i dostavi primjedbe i prijedloge na izmjene i dopune organizacijskih propisa u pravosuđu.

Predsjednik Đuro Sessa izvješćuje nazočne da se UHS-u obratila Pravosudna akademija sa pitanjem kako regulirati status suca koji je na stažiranju na inozemnom sudu dulje vrijeme.
Prijedlog Pravosudne akademije je da se izmjeni Zakon o sudovima u pravcu da ako je sudac upućen na praksu, ovlašten je zadržati sva prava koja mu pripadaju.

Donosi se


Z a k lj u č a k

Podržava se inicijativa Pravosudne akademije u pravcu prijedloga izmjene Zakona o sudovima glede statusa sudaca koji su upućeni na razmjenu u inozemni sud.


U vezi Okvirnih mjerila ističe se da su zaključci radnih skupina Vrhovnog suda RH dostavljeni putem sudskih uprava i putem UHS.
Predlaže se skupiti sve primjedbe Ogranka i dostaviti ih Ministarstvu pravosuđa. U situaciji kada različiti sudovi daju različite brojke oko rješavanja predmeta predlaže se uzeti u obzir najpovoljnija varijanta.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Prihvaćaju se pojedinačne primjedbe Ogranaka na Okvirna mjerila te će se objedinjen tekst poslati Ministarstvu pravosuđa.


Tijana Kokić, Ogranak Zagreb III, izvješćuje nazočne da se Ogranak obratio pismom namjere na adrese dvadesetak osiguravajućih društava u RH, sa upitom da li imaju u ponudi ili planiraju ponuditi osiguranje od profesionalne odgovornosti sudaca. Od većine odgovor nije zaprimljen, nekoliko ih je odgovorilo da takvo osiguranje ne planiraju, a jedno je društvo odgovorilo da se ne mogu osigurati suci za štetu počinjenu iz namjere ili iz grube nepažnje, što je jedina situacija u kojoj bi sudac bio osobno odgovaran za naknadu štete, i to u regresnom postupku koji pokreće Republika Hrvatska.

Vesna Šoštar Sremac predlaže da se izmijeni čl. 9. Metodologije o ocjenjivanju sudaca.

Prihvaća se inicijativa te se zadužuje Vesnu Sremac Šoštar da dostavi obrazložene prijedloge izmjene čl. 9. Metodologije.

Dovršeno u 13,10 h


Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina