Zapisnik u Word formatu

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 7. travnja 2016.g
u hotelu Jezero, Plitvička jezera


NAZOČNI:
1. Predsjednik UHS-a: Đuro Sessa i zamjenik predsjednika Marin Mrčela
2. Dopredsjednici: Damir Kontrec, Predrag Dragičević, Vesna Katarinčić,
3. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
5. Za ogranak Šibenik: Ljudevit Zoričić
6. Za ogranak Vukovar: Željko Marin
7. Za ogranak Slavonski Brod: Mile Soldo
8. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
9. Za ogranak Osijek: Krunoslav Barkić
10. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Ivana Šurjak
12. Za ogranak Rijeka: Milena Ivančević
13. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
14. Za ogranak Trgovački sud u Zagrebu: Vesna Sremec Šoštar
15. Za ogranak Zagreb I: Jadranko Jug
16. Za ogranak Varaždin: Karmela Sotošek
17. Za ogranak Dubrovnik: Marijana Čapurko Kulišić
18. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
19. Za ogranak Split: Senija Ledić
20. Za ogranak Karlovac: Vesna Stokrp
21. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić
22. Za ogranak Sisak: Ljiljana Milina
23. Za ogranak Velika Gorica: Ankica Jakovina

Započeto u 18,00 sati
Predsjednik UHS-a Đuro Sessa otvara sjednicu te predlaže sljedeći

D N E V N I R E D :

1. Završne pripreme u svezi održavanja zbora UHS-a 8. travnja 2016.
2. Prijedlozi za imenovanje 2 člana Etičkog vijeća
3. Prijedlozi za imenovanje 10 članova za stegovna vijeća UHS-a
4. Prijedlozi za imenovanje 10 članova za arbitražna vijeća UHS-a
5. Razno

Stavlja se na glasanje Dnevni red.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.
Utvrđuje se da će u Radnom predsjedništvu koje će voditi Zbor UHS 8.4.2016. biti kolege iz Ogranka Karlovac koji je organizirao ovogodišnji Zbor.

Ad. 2.
Za dva člana Etičkog vijeća je istekao mandat: Davorki Lukačević Ivanišević i Stanki Pintarić Vuk.

Stanka Pintarić Vuk suglasna je ostati u Etičkom vijeću, a Davorka Lukačević Ivanišević se zahvalila na dužnosti.

Za novog člana Etičkog vijeća predlaže se Senija Ledić.

Ad. 3.
Obzirom na izmjene Zakona o udrugama, UHS mora odabrati 10 članova stegovnih i 10 članova arbitražnih vijeća.

PRIJEDLOZI OSOBA ZA STEGOVNA VIJEĆA
1. Loreta Sršen, Ogranak Rijeka
2. Biljana Košić, Ogranak Velika Gorica
3. Ana Belić Radovani, Ogranak Županijskog suda u Splitu
4. Ivana Biluš, Ogranak Općinskog suda u Splitu
5. Hrvoje Visković, Ogranak Zadar
6. Irena Šegavić, Ogranak Karlovac
7. Branimir Miljević, Ogranak Slavonski Brod
8. Božena Perić, Ogranak Sisak
9. Marica Bičanić, Ogranak Bjelovar
10. Vlatka Paškvalin Bošković, Ogranak Zagreb III

Ad 4.

PRIJEDLOZI OSOBA ZA ARBITRAŽNA VIJEĆA
1. Ivica Veselić, Ogranak Zagreb II
2. Mirjana Lujak, Ogranak Dubrovnik
3. Vesna Sremac Šoštar, Ogranak trgovačkog i upravnog suda u Zagrebu
4. Jasminka Mrčela, Ogranak Šibenik
5. Vesna Rožac, Ogranak Osijek
6. Irena Lenić, Ogranak Vukovar
7. Dejan Repić, Ogranak Varaždin,
8. Andreja Krelja Tovarac, Ogranaka Prekršajnog suda u Zagrebu
9. Željka Matkov, Ogranak Prekršajnog suda u Splitu
10. Alenka Paus, Ogranak Pula

Ad 5.
Vesna Katarinčić izvješćuje o situacijama da se suce premješta za stalno bez njihove suglasnosti što je u suprotnosti sa Zakonom o sudovima i Ustavom RH, na način da ih se Godišnjim rasporedom poslova premjesti na rad u stalnu službu, a što ustvari predstavlja premještaj. Tako se sudac koji živi npr. u Zadru, mora preseliti na Pag, gdje je stalna služba, ili sudac koji živi u Splitu se mora preseliti na Vis. Problem je posebno izražen kod sudova koji imaju stalne službe na otocima. Suci mogu postati ovisni, jer u strahu od premještaja u stalnu službu, se ne žele ni na koji način zamjeriti predsjedniku suda.

Predlaže raspraviti temu kroz dopunu dnevnog reda na Zboru ili temu raspraviti pod točkom dnevnog reda Razno.

Moguće rješenje problema je kroz Zakon o sudovima koji je sada u fazi izmjena, ili upućivanje zamolbe predsjednicima sudova da se suzdrže od raspoređivanja sudaca godišnjim rasporedom bez njihove suglasnosti.

Damir Kontrec izvješćuje da je formirana radna skupina za izmjenu Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeće, potrebno je da Zbor dade prijedlog kako bi te odredbe trebale glasiti. U svakom slučaju je potrebno uskladiti i Sudski poslovnik sa novim zakonima.

Ivan Perković problem vidi u Zakonu o sjedištima sudova, potrebna je revizija jer se postavlja pitanje da li su stalne službe uopće potrebne, smatra da izmjena mreže sudova nije postigla cilj i morat će se ići u izmjene, a da su provedene analize, pokazalo bi se da je sadašnje rješenje skuplje i da nije postignuta očekivana i predviđena financijska ušteda.

Moguće rješenje problema je upućivanje prijedloga predsjednicima sudova da se odrede sudbeni dani.

Jadranko Jug navodi da se očekuje veća mobilnost sudaca prema izjavi ministra, a kod premještaja sudaca treba isto ograničiti npr. kilometražom te uvjetovati suglasnošću suca.

Ističe se da su Okvirna mjerila, eSpis i primjena Metodologije tri povezana problema koja treba rješavati zajednički i pustiti da se teme rasprave na Zboru.

Kao član Stalnog verifikacijskog tijela imenovan je Damir Kontrec, tijelo još nije počelo raditi, osnovni je dojam da je program prekompliciran, ovisi o različitim parametrima, a problem je i u tome što predsjednici sudova ne znaju napisati točne upute. Opasnost postoji ako se predsjednicima dade još veća ovlaštenja glede intervencije u eSpis. Predsjednici moraju proći edukaciju kako dati parametre eSpisu, a da bi sustav zadovoljavajuće funkcionirao.

Potrebno je konstatirati da postoji problem koji opterećuje rad sudaca i za koji je potrebno pronaći pravično i uravnoteženo rješenje.

Predsjednik Đuro Sessa iznosi da je u zadnjem izvještaju Vijeća Europe Hrvatska spomenuta u vezi uvođenja sigurnosnih provjera za suce i mirovinama sudaca koje ne omogućavaju pristojan život nakon završetka službe.

Tijana Kokić najavljuje da će pod točkom Razno iznijeti prijedlog projekta Ogranka III u pravcu unaprjeđenja komunikacije između sudstva i medija i javnosti.

Dovršeno u 19 h.

Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina