Zapisnik u Word formatu

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 4. studenog 2016.g
u Zagrebu, Visoki upravni sud u Zagrebu, Frankopanska 16

NAZOČNI:
1. Predsjednik UHS-a: Đuro Sessa
2. Dopredsjednici: Vesna Katarinčić, Damir Kontrec, Predrag Dragičević
3. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Zagreb III: Tijana Kokić
5. Za ogranak Šibenik: Mirko Škarica
6. Za ogranak Vukovar: Irena Lenić
7. Za ogranak Slavonski Brod: Mile Soldo
8. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
9. Za ogranak Osijek: Krunoslav Barkić
10. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Tovarac Krelja
11. Za ogranak Prekršajnog suda Split: Željka Matkov
12. Za ogranak Rijeka: Milena Ivančević
13. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
14. Za ogranak trgovačkih i upravnih sudova u Zagrebu: Vesna Sremac Šoštar
15. Za ogranak Zagreb I: Ante Galić
16. Za ogranak Varaždin: Karmela Sotošek
17. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
18. Za ogranak Split: Senija Ledić
19. Za ogranak Pula: Robert Fabris
20. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić
21. Za ogranak Županijskog suda Velika Gorica: Nikola Ramuščak
22. Za ogranak Karlovac: Ivan Perković
23. Za ogranak Sisak: Ljiljana Milina

Započeto u 11,00 sati

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa otvara sjednicu te predlažeslijedeći

D N E V N I R E D :

1. Budući smjerovi reforme sudbenog sustava u RH

2. Rasprava o Izvješćima ogranaka UHS-a o problemima s kojima se suočavaju suci
nakon reorganizacije mreže sudova.

3. Izvješće o II. Međunarodnoj konferenciji sudaca u Zadru i planovi za budućnost

4. Djelovanje UHS-a do Zbora UHS-a u 2017.

5. Razno

Predsjednik Sessa izvješćuje prisutne da će ministar g. Ante Šprlje kasniti na sjednicu jer sudjeluje na Odboru za pravosuđe, radi rasprave o aktualnim temama, pa predlaže da se započne sa raspravom od zadnje točke Dnevnog reda.

Toč. 5.

Predsjednik Sessa izvješćuje da je u vezi aktualnih događaja u Turskoj dogovoreno na razini Međunarodne udruge sudaca osnivanje fonda za pomoć sucima u Turskoj, njihovim obiteljima, za potrebe obrane i dr.
U tijeku je donošenje propisa o osnivanju fonda, predlaže se donošenje odluke da li će UHS u tom fondu sudjelovati, zavisno o financijskim mogućnostima. Kao primjeren se ocjenjuje iznos do15.000,00 kn, kad dođe obavijest o osnivanju fonda izvršit će se uplata, a biti će moguće da i Ogranci vrše uplate prema svojim mogućnostima.

Donosi se

Z A K LJ U Č A K

UHS će sudjelovati u uplatama u fond koji osniva Međunarodna udruga sudaca za pomoć sucima u Turskoj do iznosa od 15.000,00 kn.

Dopredsjednik Damir Kontrec izvješćuje prisutne o inicijativi Pravnog fakulteta u Splitu, koji je poslao dopis kojim sa pozivom UHS da se uključi u rad 22. Međunarodne znanstvene konferencije, koja će se održati krajem lipnja 2017. godine, a teme bi bile teme odgovornost članova društva, porezni aspekti, potrošači, i dr. UHS je pozvan da bude suorganizator, te da se suci uključe sa prezentacijom ili radom.

Donosi se

Z A K LJ U Č A K

UHS će se uključiti u rad 22. Međunarodne znanstvene konferencije koju organizira Pravni fakultet u Splitu.

Damir Kontrec izvješćuje da postoji mreža sudbenih vijeća koja provodi anonimnu anketu među sucima o njihovoj neovisnosti. Anketa je prevedena na hrvatski i tajnica Državnog sudbenog vijeća će proslijediti link za prijavu i ispunjavanje ankete, te se poziva suce da u istoj sudjeluju.

Tijana Kokić izvješćuje o pozivu njemačkih sudaca koji se bave obiteljskim pravom za sudjelovanje na konferenciji koja će seodržati 2017. godine. Potrebno je znanje njemačkog jezika i iskustvou obiteljskom pravu, sve je plaćeno, a od sudionika se očekuje se kraća prezentacija o Haškoj konvenciji u vezi otmice djece tj. njezina primjena u Hrvatskoj.

Vesna Katarinčić informira da je bila na međunarodnoj konferenciji sudaca koja je održana od 27. do 30. listopada 2016. u Ohridu na temu neovisnosti sudaca, u organizaciji Vrhovnog suda Republike Makedonije i Makedonske udruge sudaca te CEELI instituta u pragu, a pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Makedoniji. Konferenciji je bilo nazočno 78 sudionika iz 12 država centralne i istočne Europe. Teme su bile neovisnost sudstva, ocjenjivanje sudaca, odnos medija i javnosti, kriteriji za odabir sudaca i napredovanje itd. Posebno se možeistaknuti povezanost Makedonske udruge sudaca i Vrhovnog sudaMakedonije koja inspirira i mogla bi biti uzor i u Hrvatskoj. Kroz raspravu se zaključilo da suci iz država bivše Jugoslavije imaju slične probleme i da bi se trebali više povezati i međusobno komunicirati, i više regionalno družiti u cilju jačanja svoje pozicije. Doneseni su zaključci koji će biti publicirani zajedno sa svim izlaganjima i distribuirani. Uočeno je kao nedostatak premalo vremena za diskusiju, a u tome je najveća vrijednost svake konferencije.

Ivana Bilušić, iznosi problem objave na eOglasnoj ploči suda i objavi nepravomoćnih sudskih odluka bez anonimiziranja, novinari služeći se tim podacima pišu članke, bez komunikacije sa glasnogovornikom, pa se postavlja pitanje zaštite podataka.

Kroz raspravu se ističe da je to više problem stranaka, a ne suda, jer što ako je novinar bio na raspravi i čuo presudu, isto bi imao elemenata za pisanje članka.

Jedina je mogućnost da se dodijeli strankama na početku postupku lozinka, pomoću koje bi mogli pregledavati eOglasnu ploču. Suci sa time ne bi trebali imati problema, jer postupaju po zakonu i uputi ministarstva da se odluke objavljuju na eOglasnoj ploči. Rješenje nije niti u anonimizaciji, jer je presuda adresirana stanci, pa stranka mora dobiti cjelovitu presudu, sa svim podacima.

Jadranka Nižić Peroš je prisustvovala jednom sastanku u ministarstvu pravosuđa gdje je ta situacija spomenuta, i odgovor ministarstva je bio da je tako u svijetu, i ne vidi se u tome problem.

Ante Galić iznosi da je nedavno obilježen Dan prava na pristup informacija, a tendencija je da se sve odluke deanonimiziraju i da sve bude transparentno.

Toč. 3.

Jadranka Nižić Peroš podnosi izvještaj o konferenciji, na temelju evaluacijskih obrazaca uočeni su manji nedostaci koji će se za sljedeću konferenciju otkloniti, prvenstveno se ovo odnosi na ostavljanje dodatnog vremena za raspravu. Kao najveći problem ističe se financiranje, jer volja postoji. Krenuli sa pregovori sa Sveučilištem u Zadru oko zajedničkog projekta, CEELI bi se prijavio na projekt, a UHS prijavio kao partnera, za što je potrebno sufinanciranje, a pitanje je da li UHS može nešto sufinancirati otprilike 20% vrijednosti cijelog projekta. Tek kada se projekt odobri, potrebno je uplatiti taj iznos. Teme koje su predložene za projekt su priručnici za predsjednike sudova, ljetne škole, itd. Ukoliko bi projekt bio odobren, korist bi bila višestruka za sve.

Predsjednik Sessa predlaže da Ogranak Zadar vodi sve aktivnosti u vezi prijave za projekte.

Sjednici se pridružuje ministar pravosuđa, g. Ante Šprlje.

Toč. 1.

Ministar izlaže smjerove reforme pravosuđa:

- teritorijalna reforma - neće se napuštati dosadašnji model, predviđene su korekcije u Istri, na jugu Hrvatske, spajanje trgovačkih sudova Bjelovar i Varaždin, korekcije u odnosu na sud u Novom Zagrebu i Općinski građanski sud u Zagrebu sa ciljem rasterećenja potonjeg
- spajanje prekršajnih sudova - spajanje sa općinskim, prekršajni sudovi bi postali odjeli, predsjednici sudova bi imali mogućnost premještaja sudaca na druge odjele gdje je potreba
- osnivanje Visokog kaznenog suda, 1.7.2017. a počeo bi raditi 1.1.2018. , uz rezervu da je potrebno razmotriti proračunske mogućnosti.

Ističe se i problem milijunskih dugova koji se moraju sanirati.

U tijeku je priprema izmjena Zakona o kaznenom postupku, korekcija Kaznenog zakona, neki zakoni se mijenjaju radi usklađivanja sa EU, izmjene Zakona o parničnom postupku gdje je sporno pitanje revizije, Vrhovni sud RH sa brojem revizija koje mora rješavati ne može obavljati svoju osnovnu zadaću usklađivanja sudske prakse.

Nadalje se radi na poboljšanju sustava evidencije sudske prakse, a pripremaju se i izmjene Zakona o sudovima, Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Zakona o odvjetništvu, javnom bilježništvu, redefinira se pravosudni ispit.

Ovršni zakon se moderira u Saboru, dok je Ministarstvo pravosuđa inzistiralo na implementaciji Direktiva u Ovršni zakon. Zaključno, trenutno su 22 zakona u izmjenama.

Glavni koncept je racionalizacija i povećanje učinkovitosti.

Predviđanje je da će za par godina biti višak sudaca, pa se razmišlja o omogućavanju prelaska sudaca u druge dijelove državne vlasti, radi se o kvalitetnom kadru koji je potreban u različitim ministarstvima - intencija ministra je da se na taj način omogući mobilnost sudaca, uz zaštitu postojećih prava u smislu da se mogu vratiti na svoja mjesta tj. sudačke pozicije.

Đuro Sessa izvješćuje ministra da su prikupljene primjedbe od svih ogranaka što suci uočavaju kao prepreke u svom radu u područjureorganizacije:

- 2014. je poslan prijašnjem ministru elaborat o učincima reorganizacije, dio predviđanja se ostvario, posljedice se reflektiraju na stranke, odvjetnike, pristup pravosuđu je otežan zbog putovanja do sjedišta suda, mrežu sudova potrebno je preocijeniti.Postavlja se pitanje premještaja jer ovisi isključivo o predsjedniku suda, ne postoje kriteriji na temelju kojih se donose odluke o upućivanju sudaca u dijelove suda izvan sjedišta suda, odluke o stvarnom premještaju donose se bez suglasnosti sudaca iako kod sudaca uglavnom postoji svijest o potrebi mobilnosti. U suštini radi se o nesnalaženju predsjednika sudaca novonastaloj situaciji i nedostatku volje i sposobnosti naći za sve prihvatljiva rješenja. Upitna je i efikasnost sudske dostave, organizacija dežurstava u sudovima, funkcioniranje i administriranje eSpis-a nije riješeno i predstavlja posve nepotreban radni teret za suce u sudovima.
- Materijalni uvjeti: uvjeti rada, opremljenost, generalno pitanje prava sudaca koji putuju na posao, problem je potrebno riješiti posebnim zakonom, izjednačiti suce sa drugim državnim dužnosnicima.

- Pitanje plaća prvostupanjskih sudaca je akutno, predlaže se napraviti projekcije i izjednačiti plaće svih prvostupanjskih sudaca.

Robert Fabris ističe da se pod utjecajem politike mijenja Ovršni zakon, a potrebno je prvo sačiniti analizu posljedica izmjena a zatim krenuti u izmjene. Problem sa eSpisom je što ne prati teritorijalnu sliku. Pitanje je da li su predmeti iz zemljišnoknjižnog postupka trebali ići povodom žalbi u specijalizirane sudove, ne radi se o složenim postupcima, a po prirodi su hitni i morali bi se brzo rješavati (npr. upis hipoteke, što se reflektira na gospodarsku djelatnost).

Ivica Veselić kao sporna pitanja ističe usavršavanje sudaca, koje je u nekim državama obavezno. Ako se govori o mobilnosti, potrebno je dozvoliti sucima sa duljim stažem izlazak iz sudnica. Otvara se i pitanje otpremnina za suce iznad 65. godina, godišnje iz sustava odlazi 50 sudaca, a imamo kvalitetne savjetnike koji su spremni biti suci, no u sadašnjim uvjetima to nije moguće.

Ministarpravosuđa apelira da se stave konkretni prijedlozi u ciljuspajanja sudova, te posebno napominje da postoji mogućnost da seustroje sudovi u situaciji ukoliko pojedino područje ima 10 iliviše sudaca.

U vezi rada u eSpisu, pravila postoje prema Sudskom poslovniku npr.glede upisivanja pravomoćnosti i njih se svi moraju pridržavati.Potrebno je precizirati kolanje predmeta, pravila u radu u sustavu eSpisa se moraju unaprijediti, odrediti mogućnost da predsjednik sudova preraspoređuje predmete, za što je sve potrebna projekcija troškova u okvirima postojećeg proračuna, o čemu u konačnici odlučuje Vlada RH. Predsjednici sudova se moraju ponašati sukladno zakonu i postoji pravosudna inspekcija koja nadzire sudsku uprava.

Populizam koji se pojavio u vezi primjene Ovršnog zakona je neprihvatljiv, o njemu se raspravlja kroz klubove zastupnika.

Temelj pravosudnog sustava su suci i njihovo znanje, i koliko se uloži u njihovo usavršavanje toliko će biti kvalitetnije odluke. U tom su smislu dane smjernice Pravosudne akademije, najviše se edukacija provodi na temu europskog prava jer se to financira iz projekata.
Pitanje otpremnina se podržava, no mora se smanjiti potreba za sucima da bi se opravdalo sucima dati otpremnine.

Kao problem je detektirana pojava da iako pada broj predmeta, pada i broj riješenih predmeta, ta pojava je primjetna, izvješća se javno objavljuju, sve je transparentno, podaci su javno dostupni.

Potrebna je komunikacije pravosudnih tijela i javnosti, to se podiže jer suci nisu u prilici javno izreći svoje probleme, web stranice sudova treba ažurirati, predsjednici moraju komunicirati svoje rezultate i prezentirati svoj rad, a na sucima je da mijenjaju percepcija javnosti.

Ivica Veselić predlaže da se ukinu oslobođenja od norme, a naglasak stavi na kvalitetu jer će se sa kvalitetnim odlukama smanjivati broj predmeta.

Đuro Sessa kao problematično ističe pitanje Okvirnih mjerila, potrebno je suziti broj ljudi koji su oslobođeni od tako zvane sudačke norme i potrebno je preispitati razine oslobađanja s time da poseban problem predstavljaju dodatne dužnosti nose tzv. oslobađanja od sudačke norme a pri tome se ujedno i plaćaju. Ističe da dužnosti koje se dodatno plaćaju ne zaslužuju oslobođenje.

Dopredsjednik UHS-a Vesna Katarinčić podržava provedenuracionalizaciju u dijelu u kojem je ista dovela do ravnomjerneopterećenosti sudaca, a u pogledu primjedbi koje se odnose na činjenicu da pojedini suci obavljaju sudske radnje na području cijele teritorijalne nadležnosti suda, uslijed čega se gubi punovremena, smatra da sudac treba intervenirati kod predsjednika sudai zatražiti novu raspodjelu predmeta u slučaju ukoliko bipojedinu radnju trebalo obavljati na udaljenosti većoj od 50 km uodnosu na ustrojstvenu jedinicu suda gdje je sudac raspoređen. U takvoj situaciji sudac se treba pozvati na odredbe Pravilnika o radu u sustavu eSpisa u kojem je propisano da ključni korisnik - sudac treba reagirati na takve dodjele predmeta i tražiti od predsjednika suda da postupi po pravilniku i ponovno spis vrati u algoritam radi ponovljene automatske dodjele predmeta drugom sudu koji je bliži mjestu očevida. To predsjednik može učiniti pisanom naredbom administratoru eSpisa.
Ukazuje na potrebu edukacije predsjednika sudova koji nisu prošli kao menadžer nikakvu edukaciju za novi način vođenja sudova, te sustoga neki centralizirali ovlasti predsjednika i nisu postavilivoditelje stalnih službi što je usporilo uobičajeni rad u područjima sudske uprave, a drugi su sve ovlasti dali voditeljima stalnih službi koji su uglavnom bivši predsjednici sudova i kojinisu zainteresirani ni motivirani za rad na poslovima sudske upraveza koju nisu dodatno nagrađeni. U pogledu prijedloga za bolji rad smatra da bi trebalo osigurati mogućnost praćenja sjednica odjelavideo linkom i sucima koji su dislocirani u stalnim službama (otoci), te smatra da je pozitivni učinak reorganizacije mogućamobilnost suca između pojedinih stalnih službi ili između sudovauz pristanak suca. Također moli informaciju o daljnjim radnjama koje će se poduzeti u svezi s povezivanjem katastra i zemljišnih knjiga i kada se predviđa da će doći do spajanja.

Mile Soldo iz Ogranka Slavonski Brod ukazuje na činjenicu da je svaka reorganizacija pravosuđa udar na suce, te izražava bojazan da će ista dovesti do još veće potrebe da suci putuju s područja jedne ustrojstvene jedinice suda u drugu. Konkretno ukazujena problem Županijskog suda u Slavonskom Brodu koji od ukupno 15sudaca ima 9 sudaca koji dolaze s područja Stalne službe Požega, 6 sudaca je iz sjedišta suda, te bi se ukazalo potpuno neracionalnim ukidanje Stalne službe Požega, posebno iz razloga što u Požegi postoji i kaznionica.
Također smatra da će se pojaviti problem smanjenog opsega posla ukaznenim odjelima županijskih sudova u slučaju ukoliko Visokikazneni sud preuzme poslove suda drugog stupnja.

Željka Jurić iz Ogranka Bjelovar predlaže da se prilikom daljnjereorganizacije pravosudnog sustava razmotri mogućnost da se kaznenipredmeti rješavaju i u drugim ustrojstvenim jedinicama suda, a ne samo u sjedištu suda, sve uzimajući u obzir da ne postoje nikakvi organizacijski niti tehnički razlozi zbog kojih bi bilo nužno rješavanje kaznenih predmeta u sjedištu suda. Također ukazuje naproblem neriješenog pitanja putnih troškova sudaca zbog kojih supojedini suci podnijeli i tužbu kod nadležnog upravnog suda.

Vesna Sremac Šoštar iz ogranka Trgovačkog i Upravnog suda Zagreb usvezi Stečajnog zakona moli informaciju o tome da li će se predlagati izmjene u svezi rokova za postupanje sudaca koji su iznimno kratki, te u svezi imenovanja i razrješenja stečajnih upravitelja.

Željka Matkov iz Ogranka Prekršajnog suda u Splitu moli informacijuna koji način će se provesti predloženo spajanje općinskih iprekršajnih sudova odnosno konkretno da li će se i fizičkipromijeniti lokacije u kojima su smješteni suci prekršajnih sudova.

Ivana Bilušić iz Ogranka Općinskog suda u Splitu u sveziprijedloga za izradu novih Okvirnih mjerila navodi kako slijedi:

"Suci Općinskog suda u Splitu raspravljali su na temu stanja na sudu nakon reorganizacije mreže sudova i konkretno suci nemaju posebnih zamjerki na isto jer suce najviše brine problem e- spisa koji neravnomjerno opterećuje suce pri raspodjeli spisa i oduzima puno vremena u radu radi unosa podataka u e spis, a još više brinu ih Okvirna mjerila za rad sudaca koja, ni trenutno važeća, ni nacrt novih, nisu odraz realnih mogućnosti rada na spisu u okviru radnog vremena već brojni suci nemaju izbora nego kući nositi nakon radnog vremena i pisati odluke. Sudska uprava pak ima brojne primjedbe na reorganizaciju mreže sudova prvenstveno jer sada Općinski sud u Splitu ima 6 stalnih službi te zemljišno knjižni odjel na drugoj lokaciji, a pored toga i 3 posebna zk odjela, i ukupno sud broji preko 500 zaposlenika pa se javljaju problemi kako kvalitetno upravljati i nadzirati rad. U vezi toga ističe se da kod prijedloga što su kolege prethodno spomenuli o smanjenu oslobođenja sudačke norme treba uzeti u obzir da ovako veliki sud kao što je Općinski sud u Splitu, a koji će postati još veći spajanjem sa Prekršajnim sudom u Splitu, nije moguće kvalitetno voditi ako predsjednik suda nema pomoć i logistiku od strane zamjenika predsjednika, predsjednika odjela i drugih kategorija sudaca koji imaju odgovarajuće oslobođenje od sudačke norme kako bi obavljali i taj dio posla pored suđenja i koji itekako doprinose kvalitetnom i urednom poslovanju suda kao cjeline i koja oslobođenja treba zadržati.
Što se tiče izrade novih Okvirnih mjerila suci mole da se iskoriste prednosti koje ipak donosi e spis, a to je da je lako dostupan podatak koliko svakodnevno vremena suci utroše na održavanje sudskih rasprava i koliku količinu raznih pismena ispišu te da se stoga izvrši analiza koliko je objektivno i realno moguće godišnje donijeti odluka kojima se predmet dovršava u okviru radnog vremena imajući u vidu i pripreme za raspravu, vođenje rasprave i pisanje odluke."

Ministar pravosuđa u svezi upita iz Slavonskog Broda napominje da drugostupanjsko sudovanje ne treba i ne smije robovatiadministrativnim granicama županija, posebno iz razloga štodrugostupanjski sudovi nisu vezani uz dolazak stranaka na sud, teeventualno daljnju reorganizaciju županijskih sudova treba provestiuvažavajući kadrovske i druge uvjete na pojedinom području. U pogledu upita koji se odnosi na Stečajni zakon napominje da seistim bavi njegova pomoćnica, te se stoga u svezi istog odgovor može dobiti naknadno. Za spajanje zemljišno knjižnih odjela i katastra napominje da se rasprava i dogovori oko istog vode, ali se u spajanje neće ići tijekom 2017. godine već kasnije. Za predsjednike sudova planira se njihova edukacija kojom bi se istieducirali za poslove menadžera, a u pogledu praćenja sjednice putem video linkova također napominje da će se sukladno financijskim mogućnostima isto osigurati za pojedine sudove. U svezi prijedlogada se kazneni predmeti rješavaju i u stalnim službama suda moli dase pripremi obrazloženi prijedlog i isti dostavi Ministarstvu pravosuđa. U svezi ostalih prijedloga napominje da će se za 4najveća suda osigurati popunjavanje radnih mjesta ravnatelja sudske uprave koji će u bitnom olakšati rad predsjednicima sudova. U pogledupravosudnih tijela na području Grada Splita napominje da se planirada Prekršajni sud bude odjel u okviru Općinskog suda, te ukazujena projekt tzv. Trga bratske zajednice temeljem kojeg bi se naosnovu provedenih zamjena nekretnina osigurali uvjeti da sva pravosudna tijela budu smještana na jednom mjestu. Što se tiče stanja na području Grada Zagreba napominje da se u svezi projekta javnog i privatnog partnerstva koji je bio planiran za Trg pravde uZagrebu utvrdilo da isti nije isplativ, te se pripremajudrugačiji modeli financiranja istog. Što se tiče pitanja prevelikog administriranja koje je sucima nametnuto uvođenjem eSpisa napominje da prema postojećim analizama suci 30-40% vremena suci gube na administraciju. U svezi Okvirnih mjerila za rad sudaca ističe da seplanira donošenje novih Okvirnih mjerila do kraja 2016. godine.

Karmela Sotošek iz Ogranka Varaždin u svezi pravosudnih tijela na području Grada Varaždina ističe da bi preseljenje Županijskog državnog odvjetništva iz zgrade suda riješilo problemPrekršajnog suda u dijelu koji se odnosi na Stalnu službu NoviMarof koja bi se potom mogla premjestiti u sjedište suda, a u svezinavedenog ministar pravosuđa napominje da za zgradu suda u Varaždinu postoji dokumentacija na temelju kojeg bi trebalo doći do proširenja zgrade.

Milena Ivančević iz Ogranka Rijeka u svezi Okvirnih mjerila za rad sudaca napominje da su ista izuzetno nerealna i visoka, pogotovo usudovima gdje su izvršene specijalizacije sudaca, te predmeti nisurealno vrednovani. Stoga se predlaže da se postojeća Okvirnamjerila stave van snage, te da se vrednovanje spisa vrši kako je tobilo prije Okvirnih mjerila (po komadu) jer ovako postavljenaokvirna mjerila stvaraju razmirice među sucima naročito u dijelukoji se odnosi na oslobađanje na rad na predmetima. U svezi prethodnonavedenog predlaže da se organizira Okrugli stol na kojem bi seprovela rasprava o Okvirnim mjerilima za rad sudaca, te se također predlaže da Ogranak Rijeka bude domaćin istom Okruglom stolu.

Senija Ledić iz Ogranka Županijskog suda Split napominje da ranijaOkvirna mjerila kod kojih se vrednovanje vršilo po sustavu jedanza jedan nije bilo dobro rješenje u vrijeme kad su sudovi imali velike zaostatke iz razloga što je isto omogućavalo sucima da biraju predmete koje uzimaju u rješavanje i na taj način ostvare normu.S obzirom da je znatno smanjen broj zaostataka sada se ukazuje ponovno svrsishodnim donijeti Okvirna mjerila na način kako su istabila do 2007. godine.

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa navodi da podržava prijedlog zaorganizaciju Okruglog stola za Okvirna mjerila, a Ministar pravosuđanapominje da mora provjeriti situaciju u svezi istog s obzirom da jebilo planirano da se Okvirna mjerila donesu do kraja 2016. godine.

Tijekom provedene rasprave ministru pravosuđa predloženo je da se do daljnjega odgode donošenje Okvirnih mjerila za rad sudaca.

Od strane predsjednika UHS-a također se predlaže da se do slijedećeg Zbora UHS-a pripremi nacrt Zakona o plaćama sudaca temeljem kojeg bi se uravnotežila plaća sudaca, posebno u segmentu koji se odnosi na uravnoteženje plaće između sudaca sudova prvog stupnja, te posebno vrednovanje radnog staža nasudovima prvog stupnja čime bi se smanjio pritisak za prelazak naviši sud.

Nakon provedene rasprave donosi se

Z A K LJ U Č A K

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora UHS-a sa svim prijedlozima i primjedbama dostaviti će se ministru pravosuđa Republike Hrvatske.

Nakon završetka točke 1. Dnevnog reda ministar pravosuđa Ante Šprlje napušta sjednicu.

U nastavku točke 3. Dnevnog reda koja se odnosi na izvješće II.međunarodne konferencije u Zadru i planovima za budućnost donosi se

Z A K LJ U Č A K

Udruga hrvatskih sudaca sudjelovati će u projektu CEELI Institute, te pri tome u financiranju projekta Udruga hrvatskih sudaca može sudjelovati najviše s iznosom od 5.000 Eura.

Toč 4. Dnevnog reda

Nakon provedene rasprave donosi

Z A K LJ U Č A K

Zbor Udruge hrvatskih sudaca u 2017. godini održati u Osijeku 21.travnja 2017. godine, te predsjednik Ogranka Osijek Krunoslav Barkić preuzima obveze u svezi pripreme organizacije istog zajedno s Tajništvom.

Dovršeno u 13,30 h.


Zapisnik vodili i sastavili


Jasna Gažić Ferenčina


Damir Palatinuš