Zapisnik u Word formatu

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 03. srpnja 2015.g
u Zagrebu, Visoki upravni sud u Zagrebu, Frankopanska 16

NAZOČNI:
1. Predsjednik UHS-a: Đuro Sessa
2. Dopredsjednici: Damir Kontrec, Vesna Katarinčić,
3. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Trgovački i Upravni sud u Zagrebu: Vesna Sremec Šoštar
5. Za ogranak Zagreb III: Blažena Ereš
6. Za ogranak Šibenik: Iris Živković
7. Za ogranak Vukovar: Irena Lenić
8. Za ogranak Slavonski Brod: Snježana Polgar
9. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
10. Za ogranak Osijek: Krunoslav Barkić
11. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Tovarac Krelja
12. Za ogranak Prekršajnog suda Split: Miranda Gulišija Jurišić
13. Za ogranak Rijeka: Milena Ivančević
14. Za ogranak Zagreb II: Ivica Veselić
15. Za ogranak Velika Gorica: Darko Župančić
16. Za ogranak Zagreb I: Ante Galić
17. Za ogranak Varaždin: Karmela Sotošek
18. Za ogranak Dubrovnik: Marija Donatović Dabelić
19. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
20. Za ogranak Split: Senija Ledić
21. Za ogranak Pula: Alenka Paus
22. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić
23. Za ogranak Sisak: Ljiljana Milina

Započeto u 11,00 sati

Predsjednik UHS-a Đuro Sessa otvara sjednicu, te u svezi dnevnog reda predlaže dopunu na način da se kao posebna točka uvrsti izbor blagajnika UHS-a, te predlože:

D N E V N I R E D :

1. Rasprava u svezi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
sudovima, Zakona o DSV-u i Zakona o Pravosudnoj akademiji
2. Imenovanje likvidatora UHS-a
3. Imenovanje blagajnika UHS-a
4. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Prije početka sjednice predsjednik UHS-a u svezi obavještavanja članova ogranaka o aktivnostima UHS-a predlaže da se od strane svakog predsjednika ogranka napravi popis e-mail adresa svih članova ogranaka, te da se putem navedenog popisa članovi ogranaka obavještavaju o pojedinim aktivnostima UHS-a.

Ad. 1.

U svezi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakona o DSV-u i Zakona o pravosudnoj akademiji predsjednik UHS-a upoznaje nazočne da je prijedloge i primjedbe koje je sastavio uz primjedbe pojedinih ogranaka dostavio Ministarstvu pravosuđa. Prema njegovim saznanjima na sjednici Vlade u pogledu sva tri zakona sve ključne primjedbe nisu izlagane izuzev utvrđivanja uvjeta za ulazak u sudačku profesiju, te je cjelokupna rasprava na Vladi RH za sva tri zakona trajala ukupno 1,47 sekundi, a što se može utvrditi i otvaranjem odgovarajućeg linka na web. stranici Vlade RH. Sukladno navedenom proizlazi da je u pogledu navedenih zakona Vlada završila postupak, pri tome nisu niti spomenute primjedbe UHS-a kao niti primjedbe Odvjetničke komore. Radi navedenog daljnje aktivnosti potrebno je usmjeriti prema Hrvatskom saboru, a u pogledu pojedinih primjedbi na zakonske prijedloge posebno ističe problem sigurnosnih provjera koje se u pogledu sudaca predlažu i to ne samo u svezi osoba koje ulaze u sudačku profesiju, već i u slučaju napredovanja sudaca. Smatra da je potrebno reagirati u svezi navedenog jer će u protivnom sigurnosne službe određivati tko će biti imenovan za suca.

Dopredsjednik UHS-a Damir Kontrec napominje da će prema njegovim saznanjima zakonski prijedlozi već danas ići u daljnju proceduru u Hrvatski sabor, te ističe da je Državno sudbeno vijeće imalo iste primjedbe u svezi sigurnosnih provjera kao i UHS.

Članica Upravnog odbora UHS-a Vesna Sremac Šoštar smatra da je iz zakonskih prijedloga nejasno da li će se sigurnosna provjera provoditi samo u svezi prvog imenovanja suca ili u slučajevima napredovanja sudaca na više sudove, a član Upravnog odbora UHS-a Ante Galić smatra da u slučaju ukoliko bi se sigurnosna provjera utvrdila kao neustavna, tada bi se postavilo pitanje da li je takva sigurnosna provjera neustavna i u pogledu sudaca USKOK-a. U pogledu navedenog posebno se smatra upitnim što bi bilo sa dosadašnjim radnim mjestom suca koji nije uspio u postupku imenovanja na viši sud iz razloga što nije prošao odgovarajuću sigurnosnu provjeru, dakle da li bi u takvoj situaciji mogao obnašati sudačku dužnost u dosadašnjem sudu.

U pogledu međunarodnih iskustava predsjednik UHS-a Đuro Sessa napominje da je Slovačka pokušala uvesti sigurnosnu provjeru za suce, ali je isto od strane Europske udruge sudaca ocjenjeno kao miješanje izvršne vlasti u sudbenu, dok je Makedonija uvela psihološko testiranje za suce, ali se u praksi isto pokazalo kao preskupo za provođenje.

Nakon provedene rasprave Upravni odbor UHS-a donosi jednoglasno slijedeći

Z a k lj u č a k

Upravni odbor UHS-a u cijelosti podržava primjedbe i prijedloge koje je u svezi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakona o DSV-u i Zakona o Pravosudnoj akademiji predsjednik UHS-a uputio Ministarstvu pravosuđa, te se predsjednik UHS-a ovlašćuje da se s primjedbama i prijedlozima na navedene zakonske prijedloge obrati odborima Hrvatskog sabora koji provode rasprave u svezi navedenih zakonskih prijedloga, te se uz to ovlašćuje da o istom obavijesti Europsku udrugu sudaca, tijela Vijeća Europe i Povjerenika za pravosuđe Europske komisije.

U pogledu sigurnosne provjere sudaca član Upravnog odbora UHS-a Ante Galić predlaže da se napravi komparativni prikaz stanja u zemljama Europske unije, te predsjednik UHS-a navodi da isto može pripremiti.

Ad. 2.

U svezi imenovanja likvidatora UHS-a predsjednik UHS-a upoznaje nazočne da je Statutom UHS-a određeno da se sukladno Zakona o udrugama za UHS imenuje likvidator, te je isto u ovlasti Upravnog odbora UHS-a. Pri tome napominje da je isto potrebno kako bi se proveo postupak registracije Statuta UHS-a u Registru udruga Grada Zagreba, te u pogledu navedenog predlaže nakon odgovarajućih konzultacija s predsjednikom Visokog Upravnog suda RH da se za likvidatora UHS-a imenuje Blanša Turić, sutkinja Visokog upravnog suda RH. Posebno napominje da se kolegica Blanša Turić predlaže i iz razloga što se poslovi likvidatora najvećim dijelom odnose na poslove upravnog prava, te će ista biti kompetentna za obavljanje iste dužnosti.

U svezi navedenog Upravni odbor UHS-a jednoglasno donosi

Z a k lj u č a k

Temeljem članka 55. stavak 1. Statuta UHS-a za likvidatora Udruge hrvatskih sudaca imenuje se Blanša Turić.

Posebna odluka o imenovanju sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Blanše Turić dostaviti će se Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, Sektoru za udruge, za potrebe registracije Statuta UHS-a koji je usvojen na Zboru UHS-a 17. travnja 2015. godine.

Ad. 3

Predsjednik UHS-a upoznaje nazočne da dosadašnji blagajnik UHS-a Darko Milković više nije član UHS-a, te je potrebno imenovati novog blagajnika. Kako se tehnički poslovi u svezi blagajne UHS-a provode od strane šefice računovodstva Općinskog građanskog suda u Zagrebu Vere Baković smatra da bi bilo praktično da blagajnik bude iz istog suda, te nakon provedenih konzultacija s predsjednicom Ogranka Zagreb III Tijanom Kokić, predlaže da se za blagajnik imenuje Ivana Požar, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

U svezi navedenog Upravni odbor UHS-a jednoglasno donosi

Z a k lj u č a k

Temeljem članka 34. točka 7. Statuta UHS-a za blagajnika Udruge hrvatskih sudaca imenuje se Ivana Požar.

Ad. 4.

Članica UHS-a Karmela Sotošek upoznaje nazočne da je Ogranak Varaždin zajedno s pojedinim članovima zagrebačkih ogranaka UHS-a i drugih ogranaka bio na stručnom putovanju koje je između ostalog obuhvaćalo posjet Sudu Europske unije u Luxemburgu i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Prilikom posjete sudu u Luxemburgu održan je sastanak sa hrvatskim sucem iz istog suda Sinišom Rodin, te je isti upoznao nazočne s mogućnosti da predstavnici UHS-a budu nazočni na konferenciji sudaca koja se održava u Luxemburgu i na kojoj sudjeluju suci iz svih zemalja Europske unije.

Članica Upravnog odbora UHS-a Senija Ledić u svezi prethodno navedene konferencije napominje da je kao predstavnik Republike Hrvatske bila na istoj u Luxemburgu u lipnju ove godine, inače se ista konferencija u pravilu održava u studenom, pri tome je različiti broj sudaca bio iz pojedinih zemalja, iz Republike Hrvatske bilo je 3 suca, te se u pravilu na takve konferencije pozivaju suci koji rade na području međunarodnog privatnog prava.

Predsjednik UHS-a u svezi prethodno navedene konferencije navodi da bi ovakav oblik suradnje trebali podržati, troškovi eventualnog sudjelovanja na konferenciji mogli bi se podmirivati na način da centrala UHS-a snosi putne troškove, a ogranci troškove smještaja bez isplate dnevnica, no kako nisu jasni detalji oko eventualnog sudjelovanja na konferenciji Upravni odbor UHS-a ovlašćuje predsjednika UHS-a da se ponovno obrati sucu Siniši Rodinu iz Suda Europske unije u Luxemburgu, te da se zatraže podaci o eventualnom broju predstavnika UHS-a koji bi mogao sudjelovati na konferenciji uz ostale detalje, te će se o istom naknadno odlučiti, kao i o kriterijima po kojima će suci biti birani za sudjelovanje na konferenciji.

Član Upravnog odbora UHS-a Ante Galić postavlja upit u svezi eventualnog povlačenje sredstava iz fondova Europske unije za rad UHS-a, a u svezi navedenog predsjednik UHS-a upoznaje nazočne da je UHS u suradnji s udrugama sudaca iz Njemačke i Poljske pokušao ostvariti projekt vrijedan pola milijuna eura, ali se u istom nije uspjelo. Prema njegovim saznanjima problem je što Europska komisija u pogledu povlačenja sredstava iz fondova Europske unije surađuje sa državnim tijelima, a ne s udrugama.

Član Upravnog odbora UHS-a Krunoslav Barkić navodi da ima saznanja da su pojedine nevladine udruge iz Osijeka dobivali sredstva iz europskih fondova, pa bi ostalo trebalo ispitati,a članica Upravnog odbora UHS-a Senija Ledić predlaže da se eventualno izvrši povezivanje s pravnim fakultetima, te se na taj način eventualno mogu ostvariti uvjeti za povlačenje sredstava iz Europskih fondova.

Predsjednik UHS-a u svezi prethodno navedenerasprave navodi da će izvršiti odgovarajuće izvide, te se će odluka o istom donesti naknadno.

Članica Upravnog odbora UHS-a Jadranka Nižić Pereš upoznaje nazočne da Ogranak Zadar 18. i 19. rujna 2015. godine u Zadru organizira Međunarodnu konferenciju sudaca na koju su pozvani predstavnici sudaca iz svih zemalja u koje je Ogranak Zadar do sada organizirao studijska putovanja, te u svezi navedene konferencije postoji mogućnost da na istoj, bude nazočno i 15-20 predstavnika UHS-a.

U svezi prethodno navedenog Upravni odbor UHS-a donosi slijedeći

Z a k lj u č a k

Na Međunarodnoj konferenciji sudaca koju Ogranak Zadar organizira 18. i 19. rujna 2015. godine sudjelovati će članovi Upravnog odbora UHS-a, po potrebi organizirati će se i sjednica Upravnog odbora UHS-a, a troškovi sudjelovanja na istoj konferenciji bit će podmireni od strane centrale UHS-a u svezi troškova smještaja, te od strane ogranaka UHS-a u pogledu putnih troškova.

Dovršeno u 12,30 sati.

Zapisnik vodio i sastavio:
Damir Palatinuš