Zapisnik u Word formatu

Z A P I S N I K

SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UHS-a
održane dana 7. travnja 2016.g
u Zagrebu, Visoki upravni sud u Zagrebu, Frankopanska 16

NAZOČNI:
1. Predsjednik UHS-a: Đuro Sessa
2. Dopredsjednici: Vesna Katarinčić
3. Tajnik UHS-a: Damir Palatinuš
4. Za ogranak Zagreb III: Blažena Ereš
5. Za ogranak Šibenik: Iris Živković
6. Za ogranak Vukovar: Krešimir Biljan
7. Za ogranak Slavonski Brod: Mile Soldo
8. Za ogranak Bjelovar: Željka Jurić
9. Za ogranak Osijek: Krunoslav Barkić
10. Za ogranak Prekršajnog suda u Zagrebu: Andrea Tovarac Krelja
11. Za ogranak Prekršajnog suda Split: Željka Matkov
12. Za ogranak Rijeka: Milena Ivančević
13. Za ogranak Zagreb II: Zdravko Majerović
14. Za ogranak Trgovački sud u Zagrebu: Blažena Ereš, po punomoći
15. Za ogranak Zagreb I: Ante Galić
16. Za ogranak Varaždin: Karmela Sotošek
17. Za ogranak Dubrovnik: Marija Donatović Dabelić
18. Za ogranak Zadar: Jadranka Nižić Peroš
19. Za ogranak Split: Senija Ledić
20. Za ogranak Pula: Robert Fabris
21. Za ogranak Općinskog suda u Splitu: Ivana Bilušić
22. Za ogranak Županijskog suda Velika Gorica: Ljiljana Košić
23. Za ogranak Karlovac: Ivan Perković
24. Za ogranak Sisak: Ljiljana Milina

Započeto u 10,00 sati
Predsjednik UHS-a Đuro Sessa otvara sjednicu te predlaže slijedeći


D N E V N I R E D :

1. Smjernice Udruge hrvatskih sudaca u svezi izmjena i dopuna ili donošenja novih Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću

2. Pripremne radnje u svezi organizacije Međunarodne konferencije sudaca u Zadru (rujan - listopad 2016. godine)

3. Razno.


Dnevni red se na prijedlog predsjednika UHS-a Đure Sesse nadopunjuje točkom 3. radi rasprave o prijedlogu Okvirnih mjerilima koji je dostavljen predsjednicima sudova, što se jednoglasno usvaja te točka 3. postaje točka 4.
Usvaja se dopunjeni Dnevni red.

Ad. 1.
Predsjednik Sessa izvješćuje nazočne o aktivnostima Radnih skupina koje je Ministarstvo pravosuđa formiralo radi izmjena i dopuna Zakona o sudovima i Z. o Državnom sudbenom vijeću, te predlaže da se zauzmu načelni stavovi oko potrebnih promjena.

Ante Galić postavlja pitanje da li ima smisla raspravljati o tim prijedlozima obzirom na aktualnu političku situaciju, gdje je neizvjesno kada će biti formirana vlast, do novog saziva Sabora, ovi zakonski prijedlozi uopće neće biti raspravljani, a nepoznato je da li će biti uzeti u obzir od strane nove vlasti koja bude izabrana. Na zadnjem sastanku održanom 13.6.2016. sa ministrom i pomoćnicom ministra predstavljene su novosti kao npr. ukidanje sudačkih vijeća jer da se nisu pokazala učinkovitima, što ocjenjuje lošim rješenjem.

Kroz raspravu se zaključuje da je potrebno da UHS ima čvrste odrednice i stavove u vezi izmjena tekstova tih zakona, bez obzira kada će vlast biti formirana, da mišljenje UHS bude formulirano i prezentirano novom ministru kad bude izabran.

U vezi Zakona o sudova potrebno je zadržati europske standarde prema kojima suce mogu ocjenjivati samo suci, o stegovnoj odgovornosti mogu odlučivati samo suci, i u tom kontekstu sudačka vijeća se ne smiju ukidati; postojeća zaštita sudaca s osnove imuniteta mora ostati; odredbe o pravima i dužnostima sudaca ne smiju se dirati.

Vesna Katarinčić smatra da je potrebno aktualizirati pitanje prava sudaca na odmore i dopuste i naknadu materijalnih troškova, jer ta prava ne smiju biti vezana na Kolektivne ugovore, iako bi iz zakona proizlazilo da za suce u vezi tih prava vrijedi isto što i za državne službenike i namještenike, nego na Zakon o radu, odnosno ta bi prava trebalo propisati zakonom i detaljnije ih razraditi.

Kroz raspravu o prijedlogu Ogranka III da se odrede uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za izbor za sudačka vijeća (godine staža, ocjena obnašanja sudačke dužnosti), ističe se da se radi o pitanju izbornog prava, svi imaju pravo birati i biti birani, a na takav način bi se ograničilo pasivno biračko pravo. Prema europskim standardima, senioritet ne bi smio bio presudan kod takvih i sličnih imenovanja. Nadalje, nema razloga za uvjetovanje, kad je kandidat izabran od biračkog tijela. Svi prisutni suglasni su da je potrebno ukloniti odredbu da je sudac odgovoran za eSpis.

Aktualiziralo se pitanje Visokog kaznenog suda, potrebno ga je predvidjeti izmjenama Zakona o sudovima.

Vesna Katarinčić ukazuje da iz Zakona o sudovima proizlazi da je ministar pravosuđa vrh sudbene vlasti, a to bi trebao biti predsjednik Vrhovnog suda RH, jer se sva izvješća, godišnji rasporedi i izmjene rasporeda trebaju slati i ministru, bez jasno vidljivog razloga.

Smatra da je važno pojačati ulogu predsjednika Vrhovnog suda RH, te opće i proširene sjednice u situacijama kao što je npr. imenovanje vršitelja dužnosti predsjednika sudova, a komunikaciju između Vrhovnog suda i predsjednicima nižih sudova koncipirati kao primarnu.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Ovlašćuje se predsjednika UHS da uputi dopis ministru pravosuđa kojim će ga izvijestiti o zaključcima formiranim na današnjoj sjednici u vezi izmjena i dopuna Zakona o sudovima:

a. da je institut imuniteta sudaca potrebno zakonski odraditi i preciznije definirati ovlasti Predsjednika DSV-a kada donosi odluku o pritvaranju suca te ovlasti DSV-a s time u svezi.
b. da je potrebno ojačati ulogu Predsjednika Vrhovnog suda RH kao najvišeg tijela sudske uprave glede njegovih ovlasti u odnosu na nižestupanjske sudove te dati veće ovlasti u poslovima sudske uprave Općoj sjednici Vrhovnog suda i Proširenoj sjednici VSRH.
c. da je potrebno u Zakonu o sudovima konačno definirati nadležnost i položaj Visokog kaznenog suda RH
d. da se ne ukidaju Sudačka vijeća
e. da se ne mijenja institut utvrđivanja činjenice ispunjavanja sudačkih obveza što svake godine utvrđuje predsjednik suda u smjeru da bi se ograničila prava sudaca na pravni lijek u odnosu na te odluke. UO UHS-a smatra da je ovaj institut posve nepotreban te da bi ga trebalo ukinuti, ali ako se već on želi zadržati onda se moraju zadržati i sva jamstva sudaca na djelotvoran pravni lijek protiv takvih odluka
f. da se vođenje, održavanje i administriranje eSpisa povjeri sudskoj administraciji.

U vezi izmjena Zakona o Državnom sudbenom vijeću, predsjednik Sessa ukazuje da je prema svjetskim standardima potrebno da je u takvom tijelu najmanje pola od članova iz redova sudaca, kako je prema sadašnjem uređenju taj omjer u Hrvatskoj veći, potrebno ga je održati, time da se broj članova DSV ne može mijenjati. No, potrebno je pronaći adekvatna rješenja da se sastav tijela redefinira na način da se postigne geografska i rodna zastupljenost, te zastupljenost vrsta i stupnjeva sudova.

Kod izbora članova DSV ponovno se postavlja pitanje da bi postavljanjem uvjeta za kandidate (godine staža i dr. ) bilo narušeno pasivno biračko pravo, ali bi u cilju transparentnosti izbora, životopise kandidata trebalo objaviti.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Ovlašćuje se predsjednika UHS da uputi dopis ministru pravosuđa kojim će ga izvijestiti o zaključcima formiranim na današnjoj sjednici u vezi izmjena i dopuna Zakona o Državnom sudbenom vijeću:

a. Pitanje sastava DSV-a glede zastupljenosti različitih vrsta sudova
b. Pitanje ravnomjerne i ravnopravne zastupljenosti različitih sudskih područja u DSV-u
c. Pitanje spolne ravnopravnosti u sastavu DSV-a iz reda sudaca
d. Pitanje dostupnosti i obvezne dostave životopisa kandidata iz reda sudaca za izbor članova DSV-a da bi se suci s aktivnim biračkim pravom mogli upoznati s dosadašnjim radom sudaca koji su kandidati za izbor
e. Pitanje jedinstvenog i ujednačenog tumačenja Metodologije za ocjenjivanje rada sudaca
f. Pitanje redefiniranja sadržaja, trajanja i bodovanja tzv." strukturiranog razgovora"


Ad 2.

Jadranka Nižić Peroš izvješćuje prisutne o izvršenim pripremama za organizaciju međunarodne konferencije u Zadru koja bi se održavala 30.9. i 1.10. 2016., rezervirana je dvorana, i dalje se prikupljaju sredstva, no zbog ograničenih izvora financiranja potrebno je da Ogranci za svoje predstavnike plate smještaj i put, a krovna Udruga da plati smještaj gostiju iz inozemstva. Problem je nastao kod prijave za sufinanciranje iz fondova jer nema zaposlenih osoba u UHS.

UO UHS odlučuje da će se konferencija održati, Ogranci će snositi troškove za svoje predstavnike, a ako se ne dobiju predviđena financijska sredstva od donatora, onda će UHS platiti troškove smještaja i puta stranih gostiju

Pozivi i program su pripremljeni, poslat će se Ograncima, pozivaju se Ogranci da odrede jednu osobu koja će ići, time da će krovna Udruga pomoći onim ograncima koji ne mogu te troškove snositi.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Održat će se Međunarodna konferencija u Zadru 30. rujna i 1. listopada 2016.

Ad 3.
Predsjednik Sessa izvješćuje da su dopisom pomoćnice ministra Maje Grubišin od 17.lipnja 2016. pozvani predsjednici sudova dostaviti prijedloge za dopunu Okvirnih mjerila koje je utvrdila Opća proširena sjednica VSRH. No na taj način postupljeno je suprotno odredbi čl. 79. Zakona o sudovima kojom je propisano da Okvirna mjerila za rad sudaca donosi ministar pravosuđa na prijedlog Opće proširene sjednice VSRH. Istom odredbom uređene su i situacije ako Opća sjednica VSRH ne dostavi svoj prijedlog Okvirnih mjerila. Kako je Opća proširena sjednica donijela Okvirna mjerila i prijedlog poslala Ministarstvu pravosuđa ne postoji više mogućnost alternacije i dopune tog prijedloga niti je moguće proceduru donošenja Okvirnih mjerila nastaviti.

Slijedom navedenog članak 79. ostavlja samo dvije mogućnosti, ili da se Okvirna mjerila donesu kako su predložena ili da se postupak donošenja prijedloga posve novih Okvirnih mjerila započne nanovo.

O ovom zaključku treba obavijestiti ministra i predsjednika VSRH

Kroz raspravu se ističe da je Slovenija napustila okvirna mjerila, promatra se sud u odnosu na prijašnje godine, i problemi se rješavaju od slučaja od slučaja, time se pojačava odgovornost predsjednika sudova koji je dužan organizirati rad na odgovarajući način rad (stegovni postupak, premještaj na druge odjele), a individualni rezultati se promatraju u okviru suda; suština je postići ažurnost, a ne broj riješenih predmeta. UO smatra da takav model treba primijeniti i u Hrvatskoj, odnosno potpuno napustiti okvirna mjerila kao koncept pojedinačnog praćenja kvantitativnih rezultata rada sudaca i u vezi s time i donošenja Okvirnih mjerila za rad sudaca

Donosi se

Z a k lj u č a k

Ovlašćuje se predsjednika UHS da izvijesti ministra pravosuđa i predsjednika Vrhovnog suda RH o stavu UHS da se ne donose Okvirna mjerila te da se u budućnosti razmotri i njihovo ukidanje.

Razno

Predsjednik Sessa izvješćuje da se planira na europskoj razini tematska konferencija koja će se baviti korupcijom te smatra tu temu interesantnom da se uključi na konferenciji u Zadru, u vezi čega je GRECO dao preporuke.

Ante Galić postavlja pitanje usavršavanja sudaca, sudovi za edukaciju više nemaju sredstva, pa bi trebalo ispitati postoje li fondovi koji se mogu iskoristiti za stručne skupove.
Administrativna procedura prijave za EU fondove je složena, UHS za to nema kapaciteta, a ne može se platiti vanjske suradnike odnosno specijalizirane agencije koje se time profesionalno bave.

Jadranka Nižić Peroš iznosi da je njihov Ogranak dostavio Ministarstvu pravosuđa prijedloge za projekte koji bi se mogli financirati iz EU fondova (npr. pripremanje priručnika za upravljanje sudovima), dobili su odgovor da će se Ministarstvo prijaviti na temelju ideja Ogranaka, jer se ogranak ne može samostalno prijaviti.

Kroz raspravu se zaključuje da je pitanje edukacije sudaca zastalo, potrebne su stalne te je potrebno predložiti Ministarstvu da se po tom pitanju aktivnije uključi, posebno u dijelu prijave projekata za sufinanciranje iz EU fondova.

Donosi se

Z a k lj u č a k

Ministarstvu pravosuđa predložit će se aktivnije uključivanje u projekte povlačenja sredstava iz EU fondova za potrebe edukacije i stručnog usavršavanja sudaca, kroz formiranje uprave ili posebnog odjela koji će se time baviti.

Dovršeno u 11,20 h.

Zapisnik vodila i sastavila
Jasna Gažić Ferenčina