The European Association of Judges
at the meeting in Vilnius on 20th May 2006
unanimously adopted the following

RESOLUTION

The European Association of Judges notes with concern the practice in some jurisdictions of subjecting the remuneration of Judges to a discretionary element in the form of a performance bonus.

It is the view of the Association that this practice is objectionable on various grounds. In addition it conflicts with European standards and presents a real threat to the independence of judges.

In the first place, the criteria by which the eligibility of a particular judge for a performance bonus is assessed are not objective and transparent.

In the second place, the practice creates a temptation to give greater weight to quantity rather than to quality. Criteria of productivity, based on cost and speed, cannot be applied to the specific jurisdictional function of judges. The quality of judicial decisions depends on the ability of judges to do justice in individual cases and not on the number of judgements they are able to deliver in a given time. Subjecting the remuneration of judges to criteria of so-called "efficiency" (such as cost and time) creates the danger of a deterioration in the quality of justice: quality will be sacrificed on the altar of quantity.

In view of these considerations the European Association of Judges strongly opposes the principle that a part of the remuneration paid to judges should consist of a performance bonus.

EUROPSKA UDRUGA SUDACA
na sastanku održanom u Vilnusu 20. svibnja 2006. godine
jednoglasno je usvojila slijedeću

R E Z O L U C I J U

Europska udruga sudaca bilježi s zabrinutošću praksu u nekim sudbenim sustavima po kojoj primanja sudaca ovise o diskrecionom elementu vezanom za učinke u njihovom radu.

Prema stajalištu ove Udruge ovakvoj praksi se može prigovoriti zbog više razloga. Ona je u suprotnosti sa europskim standardima i predstavlja ozbiljnu prijetnju neovisnosti sudaca.

Prije svega kriteriji po kojima suci ostvaruju pravo na dodatna primanja zbog većeg radnog učinka nisu objektivni i transparentni.

Također ova praksa stvara opasnost da će se veća pažnja dati kvantiteti umjesto kvaliteti. Kriterij produktivnosti utemeljen na troškovima i brzini ne može se primijeniti na specifične sudačke dužnosti. Kvaliteta sudskih odluka ovisi o sposobnosti sudaca da prosuđuju u pojedinim predmetima a ne o broju odluka koje mogu donijeti u određenom vremenu. Vezivanje primanja sudaca uz kriterij tzv. "djelotvornosti" (kao što su trošak i vrijeme) predstavlja opasnost urušavanja kvalitete suđenja: kvaliteta će biti žrtvovana na oltaru kvantitete.

U svjetlu ovih prigovora Europska udruga sudaca snažno se protivi načelu da dio primanja sudaca ovisi o kvantitativnom učinku njihova rada.


Preveo - predsjednik UHS-a: Đuro Sessa