OGRANAK SPLIT – Stručni skup 9. listopada 2017.

Zbog sve većeg značenja uloge Suda Europske unije u praksi nacionalnih sudova, u organizaciji Ogranka Split Udruge hrvatskih sudaca, u sjedištu Ogranka u Splitu, održan je 9. listopada 2017. stručni skup na temu “Uloga i značenje Suda Europske unije u praksi nacionalnih sudova”. Voditeljica skupa bila je izv.prof.dr.sc. Ines Medić s katedre Međunarodnoga privatnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dok su polaznici bili suci Županijskog, Trgovačkog, Upravnog i Općinskog suda u Splitu.
Sucima je posebno ukazano na temeljnu zadaću Suda u vidu osiguravanja jedinstvenog tumačenja i primjene prava Unije. Istaknute su razlike između dvaju sudova Suda Europske unije: “Suda” (Court of Justice) i “Općeg suda Europske unije” (General Court). Tako je ukazano da u nadležnost Suda spada prethodni postupak, sudski nadzor nad pravom Unije i nadzor nad državama članicama, dok su u nadležnosti Općeg suda izravne tužbe fizičkih ili pravnih osoba protiv Vijeća (državne potpore, mjere trgovinske zaštite – damping, itd.), tužbe radi naknade štete, tužbe na temelju ugovora koji predviđaju nadležnost Općeg suda, tužbe iz intelektualnog vlasništva, tužbe u sporovima između institucija EU i njihova osoblja. Polaznici su ujedno upoznati s organizacijom obaju sudova Suda EU, njihovim sastavom, načinom odlučivanja, njihovim stručnim službama, posebnim postupcima.
Osobitu su pozornost i raspravu izazvale presude Suda u predmetima Zulfikarpašić od 9. ožujka 2017. broj C-484/15,EU:C:2017:199 i Pula parking od 9. ožujka 2017. broj C-551/15, EU:C:2017:193 koje su donesene povodom zahtjeva za prethodnu odluku hrvatskih sudova u vezi s nadležnošću javnih bilježnika za izdavanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u kontekstu pravosudne suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji.
U ovim je presudama izraženo stajalište da hrvatski javni bilježnici u postupcima donošenja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave nisu obuhvaćeni pojmom suda ni u smislu Uredbe (EZ) broj 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje nesporne tražbine, a ni u smislu Uredbe (EU) broj 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (Bruxelles I bis). Razlog tomu je što postupak izdavanja javnobilježničkog rješenja o ovrsi na temelju javnobilježničke isprave nije kontradiktoran, dok načelo uzajamnog povjerenja u sudovanje u Uniji nameće da odluke čija se ovrha traži u državi članici različitoj od države podrijetla, donosi neovisno i nepristrano tijelo u postupku inter partes.
U raspravi je razmatran mogući utjecaj ovih odluka na praksu nacionalnih sudova u istovrsnim predmetima, ali i na uređenje domaćega građanskog postupovnog prava u cjelini. S obzirom na, u široj javnosti uočeno, nerazumijevanje spomenutih odluka, istaknuto je da one imaju utjecaja isključivo na sporove s međunarodnim elementom. Skup je poslužio i kao priprema sucima za posjet Sudu EU u Luxemburgu kojeg je u obliku studijskog putovanja organizirao Ogranak Split u vremenu od 11. do 15. listopada 2017.

PREDSJEDNICA OGRANKA SPLIT
mr.sc. Senija Ledić